Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Phổ biến giáo dục pháp luật

Vì Sao lây ngày 11/9 hàng năm là ngày pháp Luật Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Vì Sao lây ngày 11/9 hàng năm là ngày pháp Luật Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam
1. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; 2. Phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; về những quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và những đạo luật có liên quan đến mọi cá nhân, tổ chức được Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp thứ 6 như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi)…;

Ngày 11/9 hàng năm là ngày pháp Luật Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam

1. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật;

2. Phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; về những quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và những đạo luật có liên quan đến mọi cá nhân, tổ chức được Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp thứ 6 như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi)…; 

Ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013:

Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong phạm vi toàn quốc và cũng là năm ghi nhận một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

Việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013 thực sự trở thành sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nêu trên, nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Mục đích tổ chức Ngày pháp luật:

 Triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về Ngày Pháp luật theo quy định của Luật PBGDPL; thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác PBGDPL, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Chủ đề Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013:

“Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nội dung Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013:

Ngày Pháp luật năm 2013 được tổ chức với nội dung cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật;

2. Phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; về những quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và những đạo luật có liên quan đến mọi cá nhân, tổ chức được Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp thứ 6 như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi)…; 

3. Tập trung phổ biến, giáo dục và triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong đời sống dân sự, kinh tế, trong đó có các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội vừa được Chính phủ ban hành, nhằm thi hành nghiêm chỉnh Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, tăng cường trật tự, kỷ cương pháp luật;

4. Ngoài những nội dung quy định tại các điểm 5.1, 5.2, 5.3 nêu trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể lựa chọn để phổ biến, thông tin về pháp luật và thi hành pháp luật trong những lĩnh vực đang được nhân dân tại địa bàn quan tâm như: Biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia, phòng, chống tham nhũng, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết các tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo… qua đó, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật;

5. Đánh giá về công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2013 của cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu quả thực hiện Hiến pháp và pháp luật;

6. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thời gian triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013:

Thời gian triển khai Ngày Pháp luật được tổ chức trong tuần lễ từ ngày 4-11 đến ngày 10-11-2013, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 9-11-2013 (thứ Bảy).

Yêu cầu triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013:

Quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày Pháp luật quy định trong Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tùy theo điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để triển khai Ngày Pháp luật đảm bảo sâu rộng, thiết thực; Việc triển khai Ngày Pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

BBT

                         

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/1/2022 2:46:51 AM

 
 
Thiết kế website         
 
^ Về đầu trang