Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chỉ thị - Điều hành

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND xã Ninh Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND xã Ninh Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND xã Ninh Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ NINH QUANG

 

 
 
 

 

 

Số: …../TB-UBBC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

   Ninh Quang, ngày  19 tháng 02 năm 2021

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

xã Ninh Quang nhiệm kỳ 2021-2026

 

 
 

 

 

 

Căn cứ quy định về mẫu hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia,

Ủy ban bầu cử xã Ninh Quang thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

1. Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND

1.1. Hồ sơ ứng cử 01 bộ gồm:

a. Đơn ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND);

b. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu số 07/ HĐBC-HĐND); có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử thường trú;

c. Tiểu sử tóm tắt (theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND);

d. Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử (theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND);

đ. Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử có 3 ảnh chân dung màu, nền trắng cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

1.2. Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản sử dụng trong hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy, nhưng phải đảm bảo đúng theo các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành (Người ứng cử có thể liên hệ UBMTTQVN xã hoặc Ban Công tác Mặt trận thôn để nhận các biểu mẫu). Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

1.3. Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND xã nơi người ứng cử thường trú.

2. Tiếp nhận nộp hồ sơ ứng cử

- Đơn vị tiếp nhận: Ủy ban bầu cử xã Ninh Quang (thông qua Văn phòng UBND xã).

- Địa điểm: Trụ sở UBND xã Ninh Quang (thôn Thạnh Mỹ, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử

Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2021. Riêng thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật, ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử xã Ninh Quang cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử trong giờ hành chính.

Trên đây là thông báo của Ủy ban bầu cử xã Ninh Quang về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Ninh Quang nhiệm kỳ 2021-2026./.

 

Nơi nhận:      

- UBBC Thị xã (để biết);                                                                     

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND,UBMTTQVN xã;

- Thành viên UBBC;

- 9 thôn (thông báo);

- Đài truyền thanh (thông báo);                                

- Lưu: VT, UBBC.                                              

 

                       

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

 

Trương Văn Hiến

 

                                               

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/31/2023 8:07:03 AM

^ Về đầu trang