Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Cải cách hành chính

Ủy ban nhân dân xã NInh Quang kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Ủy ban nhân dân xã NInh Quang kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
Ủy ban nhân dân xã NInh Quang kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH QUANG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ….. /QĐ-UBND

Ninh Quang, ngày …. tháng …. năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Quang năm 2021

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH QUANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 88 /QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2021;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng – Thống kê xã Ninh Quang

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Quang  năm 2021.

Điều 2. Văn phòng UBND xã có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo triển khai, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, các ngành, đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như Điều 3;

- Phòng Nội vụ thị xã;

- TT Đảng ủy, HĐND xã;

- CT và các PCT.UBND xã;

- Cán bộ, công chức cơ quan;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hiến

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH QUANG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính xã Ninh Quang năm 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số…. /QĐ-UBND ngày …./02/2021

 của UBND xã Ninh Quang)

 

 

I. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM NĂM 2021

Quán triệt nội dung Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Ninh Quang lần thứ XIII, tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2011-2020, trong năm 2021 cần tập trung thực hiện các mục tiêu trọng tâm sau:

1. Cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện và triển khai các nhiệm vụ góp phần duy trì Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh ở nhóm tốt thông qua việc tiếp tục hoàn thiện và minh bạch hóa hệ thống các quy định, chính sách về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính xã (PAR-INDEX).

3. Tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đẩy mạnh dịch vụ hành chính công trực tuyến:

a) Phấn đấu tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm hạn trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất hóa về hồ sơ và quy trình giải quyết TTHC, hướng đến mục tiêu không có hồ sơ trễ hạn.

b) Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến  trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC ở mức độ 3,4 đạt từ 30% trở lên

4. Thực hiện rà soát, tinh giản biên chế phù hợp với tình hình thực tế của địa phương theo lộ trình của Chính phủ.

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 12/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

7. Nâng cấp hệ thống mạng sử dụng hiệu quả phần mềm Eoffice, đảm bảo triển khai liên thông văn bản điện tử qua trục liên thông văn bản quốc gia theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; triển khai thực hiện lập hồ sơ công việc và nộp lưu trữ điện tử cơ quan.

8. Hoàn thành chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 trong cơ quan theo Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh, áp dụng công nghệ thông tin vào vận hành Hệ thống quản lý chất lượng, đồng bộ với triển khai mô hình Chính phủ điện tử.

9. Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã đạt trên 81%.

Trọng tâm cải cách hành chính năm 2021 là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; thực hiện các biện pháp để tạo chuyển biến căn bản chất lượng chính quyền địa phương, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

II. NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM, TIẾN ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Theo phụ lục chi tiết đính kèm

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính thường xuyên được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

2. Việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán, nội dung và định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Sở Tài chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND xã:

Chủ trì tham mưu UBND xã tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch này trong Quý I/2021; tham mưu, giúp UBND xã tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các ngành, bộ phận có liên quan.

Tham mưu lập danh sách tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về kiểm soát thủ tục hành chính do các cấp tổ chức theo quy định.

Triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo đúng quy định.

2. Tư pháp xã:

Chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; triển khai thực hiện theo dõi thi hành pháp luật.

 

3. Tài chính – kế toán:

Triển khai nội dung cải cách tài chính công, hướng dẫn việc sử dụng và quyết toán kinh phí CCHC, đảm bảo hiệu quả, hợp lý.

4. Văn hóa – Thông tin

Tiếp tục triển khai nội dung xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hiện đại hóa hành chính. Phối hợp với Văn phòng UBND xã triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính.

Xây dựng chuyên mục, tin bài về tuyên truyền CCHC đối với nội dung trọng điểm gồm: cải cách TTHC, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính TTHC, dịch vụ bưu chính công ích.

5. Căn cứ nội dung Kế hoạch, quy định của cấp trên và tình hình thực tiễn; các cán bộ, công chức, các ngành, đoàn thể, các bộ phận có liên quan thuộc UBND xã tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về Văn phòng UBND xã để tổng hợp, báo cáo UBND xã.

6. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước: Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ủy,UBND xã đối với công tác cải cách hành chính; gắn nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ với cải cách hành chính; lấy kết quả, hiệu quả cải cách hành chính là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn và đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, HĐND, các ban của HĐND với kiểm tra, giám sát của chính quyền để tạo sự đồng bộ, thống nhất về mặt chỉ đạo, quản lý.

7. Các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, Người làm công tác Đài truyền thanh thuộc UBND xã tham gia, phối hợp trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch, chủ động triển khai quán triệt, tuyên truyền về cải cách hành chính để góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chung của xã.

8. Bảo đảm sự giám sát chặt chẽ, toàn diện, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân đối với quá trình cải cách hành chính.

UBND xã đề nghị các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức quán triệt, thực hiện có chất lượng, hiệu quả toàn bộ nội dung Kế hoạch này./.

 

 

 

 

 

Phụ lục

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, SẢN PHẨM, TIẾN ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Quang năm 2021)

 

TT

Nhiệm vụ

Sản phẩm

Tiến độ

Phân công và cách thức thực hiện

I

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1

Xây dựng Kế hoạch CCHC xã năm 2021

Kế hoạch của UBND xã

Quý I/2021

Văn phòng UBND xã chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu văn bản

2

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021

Kế hoạch của UBND xã

Quý I/2021 hoặc sau khi UBND thị xã ban hành Kế hoạch

Văn phòng UBND xã chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu văn bản

3

Xây dựng Kế hoạch cải tiến lề lối làm việc của UBND xã

Kế hoạch của UBND xã

Năm 2021

Văn phòng UBND xã chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu văn bản

4

Xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra thực thi công chức, công vụ

Kế hoạch của UBND xã

Quý II/2021

Văn phòng UBND xã chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu văn bản

5

Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCC xã

Kế hoạch của UBND xã

Quý II/2021

Văn phòng UBND xã chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu văn bản

6

Tham gia cuộc thi tìm hiểu về CCHC

Văn bản đăng ký tham gia cuộc thi

Theo Kế hoạch của thị xã

Văn phòng UBND xã theo dõi, đăng ký

7

Tham gia tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác CCHC

Văn bản đăng ký tham gia

Theo Kế hoạch của thị xã

Văn phòng UBND xã theo dõi, đăng ký

II

CẢI CÁCH THỂ CHẾ

1

Triển khai Đề án “Phát triển lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án

Sau khi có

Kế hoạch thị xã ban hành

Lao động – Thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện

2

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định Tư pháp

Kế hoạch triển khai thực hiện

Quý I/2021 hoặc sau khi có Kế hoạch của UBND thị xã

Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu văn bản

III

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ, hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết so với văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2021 của xã

Trong năm 2021

- Văn phòng UBND tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo UBND thị xã.

2

Công khai danh mục thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4; danh mục thủ tục hành chính cho phép thanh toán trực tuyến; thực hiện qua bưu chính công ích

Văn bản công khai trên Cổng thông tin điện tử xã

Trong năm 2021

Văn phòng UBND xã phối hợp với Văn hóa – Thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã

3

Triển khai dịch vụ công trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia

Văn bản triển khai, đôn đốc thực hiện

Trong năm 2021

Văn phòng UBND xã phối hợp với Văn hóa – Thông tin thực hiện

IV

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY

1

 

Tiếp tục rà soát, sắp xếp đội ngũ CBCC phù hợp với vị trí việc làm

Báo cáo kết quả rà soát

Trong năm 2021

Văn phòng UBND xã tham mưu.

V

XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1

Triển khai các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Nội vụ về cán bộ, công chức

Văn bản triển khai thực hiện

Theo tiến độ triển khai của các cấp

Văn phòng UBND xã tham mưu triển khai thực hiện.

2

Tiếp tục triển khai chính sách tinh giản biên chế

Báo cáo kết quả rà soát

Theo văn bản chỉ đạo của UBND thị xã

Văn phòng UBND xã rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND thị xã

3

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2021

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2021

Năm 2021

Văn phòng UBND xã tham mưu xây dựng văn bản

VI

CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1

Triển khai các cơ chế tài chính mới đồng bộ với các giai pháp cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC

Văn bản triển khai thực hiện

Theo Kế hoạch triển khai của

 thị xã

Công chức tài chính – Kế toán tham mưu

2

Thực hiện có hiệu quả Luật Ngân sách; nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu – chi theo phân cấp, bảo đảm tính dân chủ, công khai trong quản lý ngân sách

 

Thường xuyên

Công chức tài chính – Kế toán tham mưu

VIII

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ

1

Chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015

Các văn bản chuyển đổi theo quy định

Năm 2021

Văn phòng UBND xã phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện

2

Sử dụng có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản Eoffice, phần mềm Một cửa điện tử

Văn bản đôn đốc hoặc nhắc nhở tại các cuộc họp giao ban hàng tuần

Thường xuyên

Văn phòng UBND xã tham mưu đôn đốc, nhắc nhở

3

Xây dựng Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử năm 2021

Kế hoạch triển khai thực hiện

Quý I/2021

Văn hóa – Thông tin phối hợp với các ngành liên quan tham mưu văn bản

4

Xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính quyền số năm 2021

Kế hoạch triển khai thực hiện

Theo Kế hoạch của thị xã

Văn hóa – Thông tin phối hợp với các ngành liên quan thưm mưu văn bản

 

5

Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin của xã năm 2021

Kế hoạch triển khai thực hiện

Theo Kế hoạch của thị xã

Văn hóa – Thông tin phối hợp với các ngành liên quan thưm mưu văn bản

6

Triển khai thực hiện Quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận mức độ 3,4

Văn bản hướng dẫn thực hiện

Quý II/2021

Văn phòng UBND xã phối với với các ngành có liên quan triển khai thực hiện.

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/4/2023 11:41:59 PM

^ Về đầu trang