Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chỉ thị - Điều hành

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ninh Quang, nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ninh Quang, nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ninh Quang, nhiệm kỳ 2021-2026

UỶ BAN BẦU CỬ                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ NINH QUANG                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
   
 
 

 

 

 

Số:  …./ QĐ-UBBC                             Ninh Quang, ngày … tháng … năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử

và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

xã Ninh Quang, nhiệm kỳ 2021-2026

 

 
 

 

 

 

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ NINH QUANG

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND xã Ninh Quang về việc thành lập Ủy ban bầu cử xã Ninh Quang;

Theo đề nghị của UBND xã Ninh Quang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND xã Ninh Quang nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị như sau:

1. Số đơn vị bầu cử là 07 (bảy) đơn vị.

2. Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử:

- Đơn vị bầu cử số 1: thôn Tân Quang, được bầu 03 đại biểu

- Đơn vị bầu cử số 2: thôn Vạn Hữu, thôn Quang Vinh, được bầu 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 3: thôn Phú Hòa, được bầu 05 đại biểu

- Đơn vị bầu cử số 4: thôn Thạnh Mỹ, được bầu 05 đại biểu

- Đơn vị bầu cử số 5: thôn Thuận Mỹ, được bầu 04 đại biểu

- Đơn vị bầu cử số 6: thôn Phước Lộc, thôn Trường Châu, được bầu 03 đại biểu

- Đơn vị bầu cử số 7: thôn Thạch Thành, được bầu 04 đại biểu.

Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ninh Quang nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 27 (hai mươi bảy) đại biểu.

Điều 2. Các đơn vị bầu cử, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBBC thị xã;

- Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQVN xã ;

- ĐTT, Cổng thông tin điện tử xã;

- 9 thôn;

- Lưu: VT, UBBC xã

 

TM. UỶ BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

Trương Văn Hiến

 

                                                                     

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

1/31/2023 6:43:48 AM

^ Về đầu trang