Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chỉ thị - Điều hành

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành Quyết định phân công các thành viên Ủy ban bầu cử

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành Quyết định phân công các thành viên Ủy ban bầu cử
Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành Quyết định phân công các thành viên Ủy ban bầu cử

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ NINH QUANG

 

 
 
 

 

 

Số: ..../TB-UBBC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Ninh Quang, ngày ..... tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

 

Về việc phân công thành viên Ủy ban bầu cử xã Ninh Quang

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số  85/2015/QH13; Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND xã Ninh Quang về việc thành lập Ủy ban bầu cử xã Ninh Quang,

Ủy ban bầu cử xã Ninh Quang phân công nhiệm vụ các thành viên của Ủy ban bầu cử xã cụ thể như sau:

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ủy ban bầu cử xã:

1. Chủ tịch Ủy ban bầu cử

a) Chỉ đạo, điều hành chung hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và hoạt động của UBCC xã.

b) Triệu tập và chủ trì các cuộc họp UBBC xã

c) Ký các văn bản của UBCC xã và ủy quyền cho các Phó chủ tịch UBBC xã trong những trường hợp cần thiết.

d) Căn cứ điều kiện cụ thể, Chủ tịch UBBC xã quyết định trưng tập cán bộ, công chức để thành lập các tổ giúp việc cho UBBC xã.

2. Các Phó Chủ tịch UBBC xã:

a) Triệu tập và chủ trì các phiên họp UBBC khi được Chủ tịch UBBC ủy quyền.

b) Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được Chủ tịch UBBC xã phân công hoặc được ủy quyền khi Chủ tịch vắng mặt.

3. Ủy viên thường trực UBBC xã

a) Làm nhiệm vụ Thường trực của UBBC xã; giúp UBBC xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBBC, chỉ đạo và giải quyết các công việc phục vụ công tác bầu cử giữa các phiên họp của UBBC xã.

b) Giúp UBBC giữ mối liên hệ với UBBC thị xã và các Tiểu ban của UBND thị xã

c) Dự thảo văn bản chỉ đạo, điều hành công tác bầu cử trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBBC ký ban hành; chuẩn bị các nội dung họp của UBBC.

d) Thường xuyên tổng hợp, báo cáo tiến độ và kết quả bầu cử

đ) Triển khai các văn bản hướng dẫn, giải đáp liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ bầu cử ở địa phương; quản lý và sử dụng kinh phí bầu cử của UBBC xã theo đúng quy định của pháp luật.

4. Các Ủy viên UBBC xã

a) Thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm các nhiệm vụ được phân công; trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình triển khai công tác bầu cử ở một số lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách.

b) Các thành viên UBBC khi được triệu tập phải tham dự họp đầy đủ và thảo luận tại phiên họp của UBBC, trường hợp không thể tham dự được phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch UBBC xã, sau đó có trách nhiệm nhận tài liệu và nắm những thông tin, kết luận có liên quan tại phiên họp.

c) Căn cứ quy định của pháp luật về bầu cử và Kế hoạch tổ chức bầu cử của UBBC xã, các thành viên UBBC phải nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch và phụ trách địa bàn được phân công.

d) Tổng hợp những vướng mắc, kiến nghị của các Ban bầu cử, Tổ bầu cử và của cử tri liên quan đến lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách báo cáo UBBC xã giải quyết.

5. Các Ủy viên UBBC nếu được phân công tham gia các Ban bầu cử, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông báo này còn thực hiện thêm các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

II. Thường trực Ủy ban bầu cử

1) Thường trực Ủy ban bầu cử gồm:

          - Ông Trương Văn Hiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã;

          - Ông Đặng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử xã;

- Bà Mai Thị Kim Quyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Phó chủ tịch Uỷ ban bầu cử xã;     

- Ông Trần Thanh Quang, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã, Phó chủ tịch Uỷ ban bầu cử xã;

          - Bà Lê Thị Thu Hiền, Công chức Văn phòng – Thống kê, Ủy viên thường trực Ủy ban bầu cử xã.

2) Thường trực Ủy ban bầu cử có nhiệm vụ giúp Ủy ban bầu cử xã phối hợp điều hành, kiểm tra công tác bầu cử giữa các kỳ họp của Ủy ban bầu cử xã. Chủ tịch Ủy ban bầu cử phụ trách chung các công việc của Ủy ban bầu cử; từng thành viên Thường trực Ủy ban bầu cử phụ trách các lĩnh vực công tác của Ủy ban bầu cử phù hợp với chức trách, nhiệm vụ công tác được giao.

c) Ủy viên thường trực Ủy ban bầu cử xã có nhiệm vụ tổng hợp công tác của Ủy ban bầu cử; giúp Ủy ban bầu cử xã tiếp nhận văn bản và ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; giúp Ủy ban bầu cử xã điều hành, giải quyết các công việc hàng ngày theo thẩm quyền giữa các kỳ họp của Thường trực Ủy ban bầu cử xã;

d) Bộ phận Thường trực của Ủy ban bầu cử xã là Văn phòng UBND xã, số điện thoại: 0258.3641.130.

Bộ phận Thường trực của Ủy ban bầu cử xã có nhiệm vụ tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Ủy ban bầu cử  xã và chuyển cho bộ phận, cá nhân có liên quan xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

III. Phân công thành viên Ủy ban bầu cử phụ trách địa bàn

Các thành viên UBBC thực hiện các nhiệm vụ được phân công và phụ trách địa bàn được ban hành kèm theo Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 08/02/2021 của UBBC xã Ninh Quang về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND xã Ninh Quang nhiệm kỳ 2021-2026.

IV. Nguyên tắc hoạt động của Ủy ban bầu cử:

- Ủy ban bầu cử xã làm việc theo chế độ tập thể, các thành viên bố trí thời gian tham gia các cuộc họp của Ủy ban bầu cử xã đầy đủ, khi vắng mặt phải có lý do, báo cáo Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã.

- Các thành viên UBBC làm việc kiêm nhiệm, mỗi thành viên chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực và địa bàn được phân công.

- Các thành viên UBBC thường xuyên báo cáo tiến độ công việc vào các kỳ họp của Ủy ban bầu cử và báo cáo đột xuất khi được UBBC xã yêu cầu.

 

Ủy ban bầu cử xã Ninh Quang thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri trong toàn xã được biết./.   

 

 

Nơi nhận:       

- UBBC Thị xã (bc);                           

- TT. Đảng ủy, HĐND xã;

- CT và các PCT UBND xã;

- Các ngành, đoàn thể xã;

- Thành viên UBBC xã;

- Cổng thông tin điện tử xã;

- Lưu: VT, UBBC.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trương Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 9:48:37 PM

^ Về đầu trang