Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chỉ thị - Điều hành

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành kế hoạch tuyên truyền phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành kế hoạch tuyên truyền phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Nhằm đảm bảo tổ công tác tuyên truyền phục vụ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Ngày 21/01/2021 Ủy ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch số 05/KH -UBND về việc tổ chức tuyên truyền Tết Tân Sửu 2021.

ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ NINH QUANG                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phuc

 

 

Số :     /KH – UBND                          Ninh Quang, ngày 21 tháng  01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyên truyền phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

 

 

 

Để tổ chức tốt công tác tuyên truyền trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong dịp Tết Nguyên đán như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

 -Tổ chức các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân nhằm nâng cao sức sáng tạo, mức hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phát triển.

-Tôn vinh truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định những thành tựu đổi mới, kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của địa phương.

          II. Công tác trang trí, tuyên truyền

          1.Trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan

          - Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng rôn, cờ, khẩu hiệu có nội dung kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2021 ), mừng Xuân Tân Sửu 2021 trên địa bàn toàn xã.

- Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công.

          - Tiến hành kiểm tra, tháo dỡ các bảng quảng cáo, cụm tranh cổ động, cờ, phướn … đã cũ, rách nát gây mất mỹ quan và làm ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt văn hóa của nhân dân trên địa bàn toàn xã.

          - Tổ chức treo trang trí “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021” trên địa bàn toàn xã.

- Thông báo cho các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong dịp Tết Nguyên đán.

          2. Khẩu hiệu tuyên truyền

          - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021)

          - Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân xã Ninh Quang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

- Chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chi nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Chủ tịch Hồ chí minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp chúng ta!

III.Tổ chức thực hiện

1.Văn hóa thông tin

- Kiểm tra tháo dỡ các pano, băng rôn đã cũ, rách nát làm ảnh hưởng đến mỹ quan trên địa bàn.

- Tổ chức trang trí, treo cờ Tổ quốc, phướn, băng rôn tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, nhà bia liệt sĩ, bia chiến tích Cầu Cá, Trung tâm Văn hóa xã, Cổng chính xã.

2. Đài truyền thanh xã

- Xây dựng các tin, bài, phù hợp với không khí vui xuân, đón tết tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã.

3. Các trường học, trạm y tế, HTX Nông nghiệp

- Trang trí cờ Tổ quốc, cờ chuối, băng rol khẩu hiệu trước cổng trường chính và các điểm lẻ.

- Treo cờ Tổ quốc, băng rol khẩu hiệu tại địa điểm làm việc.

4. 09 thôn

- Tiến hành sơn, trang trí băng rôn, treo cờ Tổ quốc, cờ phướn tại các cổng Thôn văn hóa.

- Tiến hành việc trang trí tại Nhà sinh hoạt cộng đồng như: Treo cờ Tổ quốc, cờ chuối, đèn điện (nếu có), băng rol.

- Treo cờ Tổ quốc, cờ chuối mới, băng rôn tại các cổng Thôn văn hóa.

- Dọn dẹp vệ sinh và treo cờ tại các Đình làng, các điểm Di tích.

- Thông báo đến các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc,

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuyên truyền phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đề nghị các ngành, Trường học, trạm y tế, HTX, 09 thôn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận                                                                                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Phòng VHTT thị xã;                                                                                                                          KT. CHỦ TỊCH         

- TT Đảng ủy, HĐND,UBND xã;                                                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH

- Trường học, trạm y tế, HTX, 9 thôn;                                                                                                     (Đã ký)

- Lưu VT.                                

                                                                                                                                                           Phạm Xuân Thanh

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 9:37:01 PM

^ Về đầu trang