Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Phổ biến giáo dục pháp luật

Tiếp tục thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021

Tiếp tục thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021
Tổ chức thực hiện Công văn số 740/TTCP-PC ngày 12/5/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” (sau đây viết tắt là Đề án), để việc thực hiện Đề án đảm bảo thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, ngày 14/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 5200/UBND-NC v/v thực hiện Đề án. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức thực hiện Đề án tại cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung vào các hoạt động sau:

Tổ chức thực hiện Công văn số 740/TTCP-PC ngày 12/5/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” (sau đây viết tắt là Đề án), để việc thực hiện Đề án đảm bảo thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, ngày 14/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 5200/UBND-NC v/v thực hiện Đề án. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức thực hiện Đề án tại cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung vào các hoạt động sau:

a. Bố trí nguồn lực, các điều kiện cần thiết để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Đề án.

b. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thực pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng (có thể lồng ghép trong tập huấn kiến thức pháp luật); cán bộ, công chức, viên chức, ưu tiên đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức ở các vị trí dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Về nội dung tập huấn bao gồm: quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các nội dung theo Mục III Kế hoạch số 13710/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

c. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong “Ngày pháp luật” với các hình thức như: Cán bộ, công chức, viên chức tự nghiên cứu tài liệu pháp luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiên thông tin đại chúng thông qua pa-nô, áp phích, tranh ảnh…; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, hội nghị giao lưu, trao đổi các vấn đề pháp luật và thực hiện pháp luật về PCTN; các hình thức khác phù hợp với tình hình thực tiễn.

d. Tổ chức đối thoại với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp, cơ quan báo chí và người dân về trách nhiệm PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội.

e. Tổ chức tuyên truyền pháp luật và về thực hiện pháp luật về PCTN trên báo chí, Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử trực tuyến; xây dựng chuyên trang, chuyên mục; tăng số lượng tin, bài tuyên truyền.

Về tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền gồm Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hànhLuật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tài liệu khác có liên quan đến PCTN.

 

(Ảnh: Nguồn internet)

Việc tổng kết thực hiện Đề án được giao cho các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Báo Khánh Hòa; Đài Phát thanh và truyền hình Khánh Hòa chủ động lựa chọn hình thức phù hợp tổ chức trong Quý IV năm 2021, gửi báo cáo tổng kết thực hiện Đề án về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/11/2021.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/5/2023 1:14:32 AM

^ Về đầu trang