Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Phổ biến giáo dục pháp luật

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các hoạt động giáo dục pháp luật

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các hoạt động giáo dục pháp luật
Thực hiện Công văn số 8083/UBND-NC ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 2364/STTTT-TTBCXB ngày 17/9/2021 gửi các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 8083/UBND-NC ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 2364/STTTT-TTBCXB ngày 17/9/2021 gửi các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó,  đề nghị tập trung tuyên truyền những nội dung sau: Tuyên truyền nội dung cơ bản của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về chủ trương, quan điểm, chính sách lớn trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2020 và năm 2021; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; biển đảo; cải cách hành chính; cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; an toàn giao thông đường bộ; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Thông tin về việc triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật; việc đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; công tác xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; công tác giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ; biểu dương, tôn vinh gương người tốt, việc tốt điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Đưa tin, bài phản ánh kết quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương và trên địa bàn tỉnh.

Đặng Hữu

Họ tên*
Email*
Bình luận*
MLhPX1
4/11/2022 4:26:36 AM

http://t-links.org/EZjAi12N real sex dating near you!

NfrV6v
4/19/2022 7:43:51 AM

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/5/2023 1:22:40 AM

^ Về đầu trang