Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Cải cách hành chính

Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018

Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018
Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /QĐ-UBND

Ninh Quang, ngày 24  tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Quang năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN  XÃ NINH QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 159 /QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2018;

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Quang  năm 2018.

Điều 2. Văn phòng UBND xã có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo triển khai, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, các ban ngành, đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Phòng Nội vụ thị xã (báo cáo);

- CT và các PCT.UBND xã;

- Mặt trận và các Đoàn thể xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

  ( Đã ký và đóng dấu)

Trương Văn Hiến

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

   XÃ NINH QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính xã Ninh Quang năm 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 /QĐ-UBND ngày 24  / 01 /2018

 của UBND xã Ninh Quang)

I. MỤC TIÊU TRỌNG TÂM NĂM 2018

Tiếp tục thực hiện Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018; trong năm 2018 cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thông qua việc tiếp tục hoàn thiện và minh bạch hóa hệ thống các quy định, chính sách về đầu tư hỗ trợ vào doanh nghiệp; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của xã gắn với đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực.

2. Tiếp tục kiến nghị cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính để đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất hóa về hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thiện cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính.

3. Triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh gắn với đẩy mạnh tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịch thủ tục hành chính, trong đó:

a) Đưa 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện vào thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, 4; có tối thiểu 40% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 và 15% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 4.

Toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính áp dụng cơ chế một cửa liên thông được luân chuyển, phối hợp xử lý dưới dạng liên thông điện tử trên mạng tin học giữa các cơ quan hành chính xã.

b) Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên các lĩnh vực: đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, thương binh và xã hội giảm xuống dưới 5%.

4. Triển khai toàn diện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định, hướng dẫn có liên quan, gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan, tập trung đúng mức để tạo chuyển biến mạnh mẽ đối với công tác CCHC của xã.

Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ và thực tiễn.

Tiếp tục triển khai chính sách tinh giản biên chế đồng bộ với kiện toàn tổ chức bộ máy và đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo chức danh, vị trí việc làm.

5. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có chuyển biến mạnh mẽ thông qua đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ và chất lượng công vụ.

Tiếp tục triển khai thực hiện quản lý cán bộ, công chức trên Phần mềm quản lý cán bộ, công chức theo quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức của xã.

6. 100% văn bản hành chính trong danh mục do UBND tỉnh quy định tại Điều 4, Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh được gửi, nhận, xử lý hoàn toàn dưới dạng điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành liên thông ba cấp, không gửi kèm văn bản giấy.

7. Tích hợp, gắn kết đồng bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 với cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và tin học hóa quy trình, cơ chế phối hợp giải quyết công việc, thủ tục hành chính.

8. Tiếp tục nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn  xã đạt tối thiểu 78%

9. Cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR-INDEX).

Trọng tâm cải cách hành chính năm 2018 là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

II. NHIỆM VỤ, SẢN PHẨM, TIẾN ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Theo phụ lục chi tiết đính kèm

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của UBND xã được bố trí trong dự toán chi thường xuyên trong ngân sách năm 2018. Văn phòng UBND xã có trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi tiết thực hiện và báo cáo Phòng Tài chính – Kế hoạch để theo dõi, tổng hợp.

2. Việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán, nội dung và định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Sở Tài chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND xã chủ trì, tham mưu UBND xã tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch này trong tháng 2/2018; tham mưu, giúp UBND xã lập dự toán kinh phí, tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch.

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch, quy định của cấp trên và tình hình thực tiễn; các cán bộ, công chức, các ngành, đoàn thể, các bộ phận có liên quan thuộc UBND xã tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về Văn phòng UBND xã để tổng hợp, báo cáo UBND xã.

Tiếp tục thông tin tuyên truyền cải cách hành chính đối với các nội dung trọng điểm gồm: cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

3. Tiếp tục tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính hoặc phụ trách công tác cải cách hành chính xã thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng do UBND thị xã tổ chức.

Văn phòng UBND chịu trách nhiệm lập danh sách tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về kiểm soát thủ tục hành chính do các cấp tổ chức theo quy định.

4. Tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra công tác cải cách hành chính, tập trung kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất, khắc phục các hạn chế, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác cải cách hành chính.

5. Khuyến khích nghiên cứu, áp dụng, nhân rộng các sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về cải cách hành chính, xử lý nghiêm tình trạng yếu kém kéo dài, gây phiền hà, chậm trễ, nhũng nhiễu nhân dân.

6. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã đối với công tác cải cách hành chính của địa phương; gắn nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ với cải cách hành chính; lấy kết quả, hiệu quả cải cách hành chính là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn và đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của các ban Đảng, các cấp ủy Đảng với kiểm tra, giám sát của chính quyền để tạo sự đồng bộ, thống nhất về mặt chỉ đạo, quản lý.

7. Các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, Người làm công tác Đài truyền thanh thuộc UBND xã tham gia, phối hợp trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch, chủ động triển khai quán triệt, tuyên truyền về cải cách hành chính để góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chung của xã.

8. Bảo đảm sự giám sát chặt chẽ, toàn diện, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân đối với quá trình cải cách hành chính.

UBND xã đề nghị các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức quán triệt, thực hiện có chất lượng, hiệu quả toàn bộ nội dung Kế hoạch này./.

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                     CHỦ TỊCH

              ( Đã ký và đóng dấu)

                Trương Văn Hiến

Phụ lục

NHIỆM VỤ CỤ THỂ, SẢN PHẨM, TIẾN ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch cải cách hành chính xã Ninh Quang  năm 2018)

 

TT

Nhiệm vụ

Sản phẩm

Tiến độ

 

Phân công và cách thức thực hiện

 

I

CẢI CÁCH THỂ CHẾ

1

Tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các thủ tục, hồ sơ, thời gian giải quyết trên các lĩnh vực. Hướng dẫn cụ thể cách thức thực hiện thủ tục cho tổ chức, cá nhân.

Báo cáo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, chính sách được UBND cấp trên phê duyệt

Thường xuyên

Công chức Văn phòng-thống kê chủ trì phối hợp với công chức phụ trách các lĩnh vực trong bộ phận một cửa

2

Rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc của UBND xã và quy chế phối hợp giữa UBND với các tổ chức Mặt trận, đoàn thể.

Các quy chế được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện

Thường xuyên

Văn phòng UBND

II

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Tiếp tục rà soát đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ, hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết so với văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

Trong năm 2018

Công chức phụ trách các lĩnh vực thực hiện rà soát, đề xuất. Văn phòng UBND tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo trình cấp trên.

 

2

Khai thác, sử dụng dữ liệu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ cho việc công khai tại bộ phận một cửa và Cổng thông tin điện từ xã

Văn bản triển khai thực hiện

Khi có văn bản hướng dẫn triển khai của cấp trên

Cán bộ, công chức cơ quan

3

Tiếp tục rà soát, công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết trực tuyến qua mạng tin học mức độ 3,4 theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; công bố công khai danh mục thủ tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, bổ sung cập nhật kịp thời, thường xuyên đối với danh mục thủ tục và hướng dẫn cụ thể cách thức giao dịch, thực hiện thủ tục cho tổ chức, cá nhân

Quyết định của UBND thị xã công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng

Các thủ tục mới được bổ sung, cập nhật thường xuyên

Trong năm 2018

Công chức Văn hóa- xã hội chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND xã, công chức Tư pháp-hộ tịch và các bộ phận có liên quan tham mưu công bố Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến; đồng thời chủ trì tham mưu các giải pháp kỹ thuật và hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện

 

4

Cập nhật mới về thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý (xuyên suốt từ cấp huyện đến cấp xã)

Văn bản triển khai quyết định thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh công bố

Trong năm 2018

- Văn phòng UBND xã tham mưu văn bản hướng dẫn. Công chức phụ trách các lĩnh vực có liên quan thực hiện.

III

CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

1

Thực hiện phối hợp giải quyết hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên Phần mềm một cửa điện tử

Toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính áp dụng cơ chế một cửa liên thông được luân chuyển, phối hợp xử lý dưới dạng điện tử trên mạng tin học giữa các cơ quan, đơn vị, UBND xã thuộc thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Theo tiến độ của UBND thị xã

- Công chức Văn phòng-thống kê phối hợp với các công chức có liên quan tổ chức thực hiện theo quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc

2

Triển khai Quy chế sử dụng cơ sở dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính để thẩm định hồ sơ

Văn bản triển khai Quyết định của cấp trên

Theo tiến độ của cấp trên

Công chức Văn phòng-thống kê chủ trì, phối hợp với các công chức có liên quan triển khai thực hiện Quyết định của cấp trên.

IV

CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY

1

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017).

Kế hoạch triển khai của UBND xã

Năm 2018

Công chức Văn phòng-thống kê chủ trì phối hợp với các đơn vị, công chức có liên quan tham mưu UBND xã thực hiện.

2

Triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các quy định của Trung ương về phân cấp, phân quyền, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước.

Các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện

Theo tiến độ triển khai của thị xã

- Công chức Văn phòng-thống kê chủ trì, tham mưu UBND xã triển khai thực hiện.

- Các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức thực hiện theo quy định, chỉ đạo của cấp trên.

V

XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1

Triển khai Đề án thí điểm định lượng hóa công việc, xác định và phân giao công việc theo vị trí việc làm làm cơ sở định lượng hóa kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và phân loại cán bộ, công chức hàng năm.

Văn bản triển khai Đề án thí điểm được UBND tỉnh phê duyệt

Theo tiến độ triển khai của Đề án

Công chức Văn phòng-thống kê chủ trì, phối hợp với các công chức liên quan tham mưu UBND xã triển khai sau khi Đề án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

2

Triển khai Đề án thí điểm cơ chế đánh giá, sát hạch kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của cán bộ, công chức theo định kỳ, làm căn cứ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và thực hiện các chế độ, chính sách cán bộ có liên quan khác

Kế hoạch triển khai Đề án, kế hoạch của UBND tỉnh

Từ năm 2018-2020

Công chức Văn phòng-thống kê chủ trì tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện

VI

CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1

Triển khai Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức để xác định dự toán ngân sách được cấp phát trung hạn và hàng năm cho cơ quan hành chính

Văn bản triển khai

Trong năm 2018

Công chức Tài chính- kế toán chủ trì phối hợp với các công chức có liên quan thực hiện

2

Thực hiện đúng theo quy định về cơ chế tự chủ trong việc thu, chi ngân sách tại địa phương

Báo cáo kết quả thực hiện

Thường xuyên

Công chức Tài chính- kế toán tham mưu UBND xã triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về cấp trên.

VII

HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

1

Triển khai hệ thống tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật, triển khai số hóa cơ sở dữ liệu và dữ liệu quản lý tại cơ quan hành chính

Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật được phê duyệt, các tiêu chuẩn kỹ thuật về số hóa cơ sở dữ liệu được triển khai áp dụng

Trong năm 2018

Công chức Văn hóa- xã hội tham mưu UBND xã triển khai áp dụng

2

Triển khai các phần mềm nghiệp vụ; tích hợp với phần mềm một cửa điện tử mới, triển khai từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Thực hiện kết nối, tích hợp liên thông với các ứng dụng chung giữa các cấp

Các phần mềm nghiệp vụ phục vụ xử lý, quản lý chuyên môn tại cơ quan

Trong năm 2018

Văn phòng UBND xã phối hợp với công chức Văn hóa- xã hội tham mưu UBND xã triển khai thực hiện

3

Triển khai mô hình tổ chức quản lý hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm ứng dụng trên địa bàn tỉnh

Văn bản triển khai thực hiện

Trong năm 2018

Công chức Văn hóa-xã hội tham mưu UBND xã thực hiện

4

Triển khai phần mềm nhắc việc đồng bộ với việc nâng cấp phần mềm E-Office

Phần mềm được nâng cấp hoàn thiện

Theo tiến độ của thị xã

Văn phòng UBND tham mưu UBND xã triển khai thực hiện

5

Duy trì hệ thống tin nhắn tự động thông báo kết quả giải quyết TTHC và theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân

Hệ thống được duy trì

Trong năm 2018

Công chức Văn hóa-xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị, công chức có liên quan thực hiện

6

Tiếp tục hoàn thiện cổng thông tin điện tử để cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành, phục vụ quản lý nhà nước; đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân về cơ chế, chính sách; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của Nhân dân đối với hoạt động của chính quyền, minh bạch hóa và tăng cường trách nhiệm giải trình, phát huy dân chủ ở cơ sở

Cổng thông tin điện tử xã thực hiện liên kết với Cổng thông tin thị xã

Trong năm 2018

Công chức Văn hóa-xã hội tham mưu thực hiện theo văn bản triển khai của UBND thị xã

7

Thực hiện việc duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan

Theo dõi, triển khai hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan

Trong năm 2018

Ban chỉ đạo ISO triển khai thực hiện

8

Triển khai Đề án chuyển đổi sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Văn bản triển khai Đề án được UBND tỉnh phê duyệt

Theo tiến độ của tỉnh

Công chức Văn phòng-thống kê tham mưu UBND xã triển khai thực hiện

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Q1krQN
10/19/2020 1:05:05 AM

3UJFVm http://pills2sale.com/ levitra nizagara

Bo14R
12/4/2020 7:49:01 AM

873vTj https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

8Z8cCX
12/13/2020 5:38:23 AM

R32fcS http://xnxx.in.net/ xnxx videos

LsCsN
12/13/2020 11:30:14 AM

wpiDqY https://writemyessayforme.web.fc2.com/

X2a71
12/15/2020 12:29:48 PM

e5OzEk https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

whuPv
1/9/2021 5:48:37 PM

9ARfcl https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

2FHBQA
1/9/2021 10:05:36 PM

TmssRZ http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/1/2022 1:13:34 AM

 
 
 
Thiết kế website         
 
 
 
 
^ Về đầu trang