Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Phổ biến giáo dục pháp luật

Triển khai sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssiD để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ngày 07-6, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản số 4942/UBND-KGVX về việc triển khai Sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các yêu cầu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cụ thể:
Tiếp tục thực hiện Đề án

Tiếp tục thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021

Tổ chức thực hiện Công văn số 740/TTCP-PC ngày 12/5/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” (sau đây viết tắt là Đề án), để việc thực hiện Đề án đảm bảo thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, ngày 14/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số 5200/UBND-NC v/v thực hiện Đề án. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức thực hiện Đề án tại cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung vào các hoạt động sau:
Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, với mục đích tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.
Tăng cường công tác tuyên truyền một số quy định xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid -19

Tăng cường công tác tuyên truyền một số quy định xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid -19

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hoà (Thông báo số 159-TB/TU ngày 06/9/2021 và Thông báo số 164-TB/TU ngày 09/9/2021); ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (Công văn số 8864/UBND-KGVX ngày 11/9/202). Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân hiểu rõ các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, nâng cao ý thức tự giác chấp hành, góp phần đẩy lùi dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã có văn bản số 1214/STP-PBGDPL ngày 20/9/2021 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, đề nghị chỉ đạo thực hiện một số nội dung tuyên truyền về các hình thức, mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, (i) về hình thức tuyên truyền bằng cách đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan đơn vị; trên mạng xã hội (Fanpage, Zalo…) của cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có); phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở và các hình thức phù hợp khác (Thông báo trên bản tin thôn, Tổ dân phố…); tuyên truyền trực quan tại các chốt kiểm dịch, các điểm lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine…;(ii) về nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến một số quy định xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 (chi tiết phụ lục tại đây): BBT

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các hoạt động giáo dục pháp luật

Thực hiện Công văn số 8083/UBND-NC ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 2364/STTTT-TTBCXB ngày 17/9/2021 gửi các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Ninh Quang tổ chức Hội nghi tuyên truyền văn bản Luật mới

Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2021, xã Ninh Quang tổ chức Hội nghị tuyên truyền văn bản Luật mới. Dự hội nghị có hơn 60 đại biểu là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, đại diện các tổ hòa giải của 09 thôn.

Xã Ninh Quang tổ chức tuyên truyền một số điểm mới trong bầu cử

Nhằm đảm bảo tổ cho công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, sáng ngày 27/4/2021, xã Ninh Quang tổ chức Hội nghị triển khai một số điểm mới trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự buổi triển khai có hơn 65 đại biểu các tổ bầu cử trên địa bàn 09 thôn.

Chính sách tiền lương có hiệu lực từ 3/2021

Dưới đây là những chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 3-2021. 1. Cách xếp lương viên chức là giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông **Đối với giáo viên mầm non Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau: - Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89; - Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; - Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (Luật) kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước. Nội dung Kế hoạch thực hiện gồm: Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến giám định tư pháp; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật; thành lập Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; củng cố, phát triển đội ngũ cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo hướng gắn với nhu cầu giám định thực tế của hoạt động tố tụng ( rà soát, đổi mới quy trình bổ nhiệm, cấp thẻ giám định viên tư pháp và công nhận, đăng tải danh sách người, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; rà soát, cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp).

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định quy định rõ về nguyên tắc xử lý kỷ luật. Theo đó, xử lý kỷ luật phải đảm bảo khách quan, công bằng; công khai, minh bạch; nghiêm minh, đúng pháp luật. Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật. Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi vi phạm và áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, buộc thôi việc; không tách riêng từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để xử lý kỷ luật nhiều lần với các hình thức kỷ luật khác nhau
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 8:23:27 PM

^ Về đầu trang