Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 định hướng đến năm 2035

Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 định hướng đến năm 2035
Ngày 22/6/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Theo đó, mục tiêu phát triển tổng quát của quy hoạch là khai thác và sử dụng hiệu quả lợi thế, tiềm năng điều kiện tự nhiên để phát triển khai thác, bảo vệ, nuôi trồng, chế biến và cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần nghề cá góp phần ổn định kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên vùng biển, đảo của Tổ quốc. Phát triển ngành thủy sản toàn diện, bền vững, trỏ thành ngành sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại hóa, có cơ cấu và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, chất lượng, hiệu quả và có khả năng cạnh tranh cao trong hội nhập quốc tế; sản phẩm đa dạng phục vụ cho xuất khẩu và phát triển du lịch; gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu phát triển với bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn lợi thủy sản.

Ngày 22/6/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Theo đó, mục tiêu phát triển tổng quát của quy hoạch là khai thác và sử dụng hiệu quả lợi thế, tiềm năng điều kiện tự nhiên để phát triển khai thác, bảo vệ, nuôi trồng, chế biến và cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần nghề cá góp phần ổn định kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên vùng biển, đảo của Tổ quốc. Phát triển ngành thủy sản toàn diện, bền vững, trỏ thành ngành sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại hóa, có cơ cấu và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, chất lượng, hiệu quả và có khả năng cạnh tranh cao trong hội nhập quốc tế; sản phẩm đa dạng phục vụ cho xuất khẩu và phát triển du lịch; gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu phát triển với bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn lợi thủy sản.

Đồng thời, một số giải pháp thực hiện quy hoạch như sau:

        - Giải pháp bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản: Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; Chuyển đổi nghề cho các hộ sản xuất ảnh hưởng đến môi trường, nguồn lợi. Rà soát, điều chỉnh các vùng nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản đảm bảo yêu cầu về môi trường.

        - Giải pháp tổ chức và quản lý sản xuất: Tổ chức các hoạt động sản xuất thủy sản theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, nâng cao nâng lực, trình độ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thủy sản; Đa dạng hóa mô hình tổ chức sản xuất, khuyến khích phát triển các mô hình liên kết, liên doanh giữa người sản xuất với các nhà chế biến, nhà đầu tư,…hình thành các tổ hợp tác xã nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

       - Giải pháp chính sách: Triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của Trung ương, đồng thời cụ thể hóa các chính sách của ngành thủy sản gắn với tổ chức sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Có cơ chế thu hút vốn đầu tư cho ngành thủy sản; các ngân hàng, đơn vị liên quan tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi;…

      - Giải pháp khoa học công nghệ: Ứng dụng công nghệ trong nghiên cứu bảo tồn nguồn lợi thủy sản; công nghệ khai thác tiên tiến. Công nghệ và thiết bị bảo quản trên tàu phừ hợp với từng loại nghề, từng loại đối tượng khai thác để nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sau khai thác; Nghiên cứu chọn tạo giống thủy sản sạch bệnh, tăng trưởng nhanh và kháng bệnh; các biện pháp kiểm soát môi trường và dịch bệnh, xử lý chất thải nuôi trồng thủy sản,…

        Quyết định cũng quy định trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường là chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bổ sung nhu cầu sử dụng đất xây dựng các công trình, dự án phát triển thủy sản theo quy hoạch được duyệt vào kế hoạch sử dụng đất 5 năm, hàng năm của tỉnh; kiểm tra, xử lý các cơ sở nuôi trồng, chế biến thủy sản gây ô nhiễm môi trường; hướng dẫn thực hiện việc giao, cho thuê đất, mặt nước để sản xuất thủy sản.

        Ngoài ra, trước khi có quy hoạch tổng thể về khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển , đảo, quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 được phê duyệt theo quyết định này là cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện việc giao khu vực biển trên địa bàn tỉnh.

        Xem chi tiết Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 tại đây.pdf

                                                                                                                                                              Nguyễn Đình Tường - CCBHĐ

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovid