Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Thủ tục hành chính

Ngày 23/02/2021 Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành quyết định số 36 /QĐ - UBND về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Ngày 23/02/2021 Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành quyết định số 36 /QĐ - UBND về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Nhằm bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; đảm bảo công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính Ngày 23/02/2021 Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang ban hành quyết định số 36 /QĐ - UBND về việc kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /QĐ - UBND

Ninh Quang, ngày  …. tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

 

 
 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH QUANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

 Theo đề nghị của công chức Văn phòng – thống kê xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn xã Ninh Quang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Công chức Văn phòng – thống kê; các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như Điều 3;

- VP HĐND &UBND thị xã;

- TT.Đảng ủy, TT.HĐND xã;

- CT và PCT UBND xã;

- CBCC cơ quan;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

  

 

 

 

Trương Văn Hiến

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ninh Quang, ngày     tháng 02 năm 2021

     

                                               

 

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NINH QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     tháng 02 năm 2021

của Ủy ban nhân dân xã Ninh Quang) 

 

 
 
 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm bảo đảm việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; đảm bảo công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu:

- Nội dung Kế hoạch bảo đảm đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; có chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm.

- Bảo đảm sự phân công, phối hợp rõ ràng, hợp lý trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực trong việc thực hiện.

- Huy động sự tham gia, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ:

(Theo phụ lục chi tiết đính kèm)

 

          III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

          Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động năm 2021 của UBND xã.

 

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

     1. Giao Văn phòng – thống kê xã theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo (hàng quý) UBND xã tiến độ thực hiện kế hoạch.

          2. Các ngành có liên quan, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về Văn phòng – thống kê xã để tổng hợp, báo cáo UBND xã.

          3. Kế toán – Tài chính phối hợp với Văn phòng  - thống kê  xã và các ngành có liên quan đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                Trương Văn Hiến

 

 

 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NINH QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng 02 năm 2021 của UBND xã Ninh Quang)

 

 

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Kết quả

I. Kiểm soát quy định thủ tục hành chính (TTHC)

1

Tham gia ý kiến về nội dung quy định thủ tục hành chính tại đề nghị xây dựng văn bản quy phạm và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

 

Trong năm 2021

Văn phòng – thống kê

Tư pháp - hộ tịch và các ngành có liên quan

Văn bản góp ý về nội dung quy định về thủ tục hành chính tại đề nghị xây dựng văn bản quy phạm và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

 

II. Kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính

1

Công khai TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trụ sở cơ quan trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Thường xuyên trong năm 2021

Các ngành

Văn phòng – thống kê xã

Tiếp nhận, giải quyết TTHC phải niêm yết công khai TTHC tại trụ sở tiếp nhận, giải quyết của cơ quan.

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ

2

Công khai TTHC trên trang thông tin điện tử cử xã

Thường xuyên trong năm 2021

Văn hóa – Thông tin

Văn phòng – Thống kê

TTHC được công khai trên trang thông tin điện tử cử xã gồm danh mục TTHC đang áp dụng theo Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh, nội dung chi tiết TTHC kèm theo được tích hợp từ cơ sở dử liệu quốc gia về TTHC.

III

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

1

Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ phận một cửa theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Văn phòng chính phủ.

Thường xuyên trong năm 2021

Văn phòng – thống kê

Các công chức có liên quan

Bố trí cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhậ và trả kết quả có trình độ chuyên môn thực hiện hướng dẫn tại Điều 10, Điều 11, Điều 15, Điều 17 của Nghị định 61/2018/NĐ-CP, bảo đảm không tăng biên chế. Việc tổ chức, vận hành bộ phận một cửa cần có sự tham gia của đầu mối kiểm soát TTHC để đảm bảo tính thống nhất, dồng bộ của việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC và theo dõi tình hình, kết quả giải quyết TTHC.

2

Xử lý kết quả, báo cáo kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC

 

 

 

 

2.1

Đánh giá và tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC của cán bộ, công chức tham gia tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP

Thường xuyên trong năm 2021

Văn phòng – thống kê

Các công chức có liên quan

Báo cáo kết quả giải quyết TTHC và đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập phát sinh, kết quả khắc phục của quý trước, công khai kết quả thực hiện trên Cổng Dịch vụ công.

2.2

Các bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính phát hiện những thủ tục hành chính đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa được công bố, công khai hoặc được công bố, công khai nhưng chưa đầy đủ, chính xác nội dung quy định về thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật hoặc đã hết hiệu lực thi hành, bị bãi bỏ nhưng vẫn đăng tải công khai hoặc không đảm bảo sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp thì tổng hợp báo cáo UBND xã (thông qua Văn phòng UBND xã).

Thường xuyên trong năm 2021

Các ngành

Văn phòng – thống kê xã

Tổng hợp và báo cáo định kỳ tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính hàng quý.

Văn phòng UBND xã tổng hợp tham mưu UBND xã báo cáo UBND thị xã.

2.3

Tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia; không được quy định thêm bất kỳ nội dung nào khác về TTHC ngoài những quy định đã được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính có quy định.

Thường xuyên trong năm 2021

Văn phòng – thống kê

Cán bộ, công chức xã

Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh, trọng tâm là dịch vụ công: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

IV. Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

1

Tham gia công tác kiểm tra, hỗ trợ nghiệp vụ kiểm soát TTHC của thị xã.

Trong năm 2021, theo kế hoạch kiểm tra của thị xã

 

 

Văn phòng – Thống kê

Các ngành

Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC của xã

V.

 Rà soát, đánh giá, đơn giản hoá TTHC

1

Rà soát, đơn giản hóa

 

 

 

 

1.1

Các ngành tiến hành rà soát TTHC

Trong quý I, II năm 2021

Các ngành gửi Văn phòng – thống kê xã tổng hợp

Văn phòng – thống kê

Báo cáo rà soát và đề xuất ít nhất 1 phương án đơn giản hóa TTHC gửi Văn phòng UBND xã đánh giá chất lượng. Việc đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC thực hiện theo Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

1.2

Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính phát hiện quy định TTHC có bất cập, vướng mắc thì báo cáo UBND xã (qua Văn phòng UBND xã) để báo cáo Văn phòng UBND thị xã và UBND thị xã bổ sung vào kế hoạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Thường xuyên

Các ngành

 

Kế hoạch rà soát bổ sung gửi về Văn phòng – thống kê xã.

1.3

Gửi kết quả rà soát đơn giản hóa TTHC cho UBND xã (thông qua Văn phòng UBND xã tổng hợp, đánh giá chất lượng) để báo cáo Văn phòng UBND thị xã và UBND thị xã.

Trước 20/6/2021

Văn phòng – thống kê

Các ngành

Các ngành gửi báo cáo về Văn phòng – thống kê xã trước ngày 10/6/2021

1.4

Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá

Trước 30/6/2021

Văn phòng – thống kê xã

 

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính gửi UBND thị xã theo quy định.

VI

Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

1

Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính theo Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Thường xuyên trong năm 2021

Văn phòng – thống kê xã

Các ngành

Đảm bảo các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính được xử lý kịp thời và đúng thẩm quyền theo quy định.

2

Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Nội dung công khai thực hiện tại phụ lục IV Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ

Thường xuyên trong năm 2021

Văn phòng – thống kê

 

Thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Sử dụng tài khoản được cấp để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định.

3

Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị theo Điều 19 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ

 

Thường xuyên trong năm 2021

Văn phòng – thống kê

 

Kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị được công khai theo Điều 19 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ

VII.

Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

1

- Tuyền truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan trên phương tiện thông tin để phản ánh kết quả của công tác chỉ đạo điều hành, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình cải cách quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị.

- Điều chỉnh đường liên kết đối với banner của Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có) để phù hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đặt banner của Cổng Dịch vụ công quốc gia trên Cổng thông tin điện tử, trang điện tử của cơ quan, đơn vị (nếu có) nhằm tăng cường truyền thông và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong nghiệp trong tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Thông tin, tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân về quyền của tổ chức, cá nhân trong việc khai thác, sử dụng dữ liệu thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia; khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

Trong năm 2021

Văn hóa – Thông tin

Văn phòng – thống kê  

 

 

3.

Công khai báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của xã hàng quý trên Cổng thông thông điện tử xã

Hàng quý

Văn phòng – thống kê xã,

 

Văn hóa – Thông tin

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của xã hàng quý được công khai trên Cổng thông tin điện tử xã

VIII

Chế đô báo cáo

1

Thực hiện chế độ báo cáo kiểm soát TTHC theo quy định

Theo lịch đình kỳ hàng tháng, quý, năm

Văn phòng – Thống kê

Các ngành

Báo cáo kết quả kiểm soát TTHC

             

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/5/2023 12:26:29 AM

^ Về đầu trang