Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Phổ biến giáo dục pháp luật

Kế hoạch tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017

Kế hoạch tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017
Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32/CT/TW ngày 19/12/ 2003 của Ban bí thư Trung ương Đảng “ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân” ; công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 tập trung vào những nội dung sau:

KẾ HOẠCH

Coâng taùc phoå bieán, giaùo duïc phaùp luaät naêm 2017

 

 
 

 

 

  Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32/CT/TW ngày 19/12/ 2003 của Ban bí thư Trung ương Đảng “ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân” ; công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 tập trung vào những nội dung sau:

 

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
  1. Mục đích:

Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Tạo chuyển biến mới về nhận thức và hành động trong cơ quan Nhà nước, cán bộ và toàn thể nhân dân đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (gọi tắt là PBGDPL).

  1. Yêu cầu:

Công tác PBGDPL cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục cho tất cả các đối tượng trên địa bàn do địa phương quản lý;

Tiếp tục khai thác có hiệu quả các hình thức, phương pháp PBGDPL đang phát huy tác dụng. Phát huy trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác PBGDPL. Đầu tư hợp lý, hiệu quả các phương tiện, điều kiện phục vụ công tác PBGDPL.         

  1. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:
  1. Đối tượng tuyên truyền:

Cán bộ, công chức, viên chức; và toàn thể nhân dân trong toàn xã.

  1. Nội dung tuyên truyền:

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 32 – CT/TW  ngày 09 /12/2003 của Ban bí thư Trưng ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân ; Tiếp tục triển khai Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở địa phương;

Phổ biến rộng rãi nội dung Hiến pháp  năm 2013, Luật Đất đai năm 2013, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Luật Căn cước công dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hộ tịch và một số văn bản luật khác khi được Quốc hội thông qua;

Tổ chức tuyên truyền sau rộng các văn bản luật phục vụ cho việc thực hiện  các nhiệm vụ chính trị  của địa phương, các văn bản có liên quan đến chế độ chính sách, quyền và nghĩa vụ của công dân và các Chương trình kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương năm 2017 và các năm tiếp theo.

Các văn bản pháp luật quan trọng phải thường xuyên tuyên truyền, phổ biến như:  Luật nuôi con nuôi; Luật cư trú; Luật khiếu nại, Luaät Tố cáo; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật đất đai; Luật bình đẳng giới; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật giao thông đường bộ; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản pháp luật về lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm; Phòng, chống ma tuý; mại dâm; tội phạm; khám chữa bệnh; đền bù, giải toả, tái định cư; các văn bản hướng dẫn thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính áp dụng trong các cơ quan nhà nước …

Các văn bản pháp luật có hiệu lực trong các năm gần đây như: Luật Đất đai năm 2013, Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Người cao tuổi, Luật thuế tài nguyên; Luật tài nguyên và môi trường; Luật thuế thu nhập cá nhân ; Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thi hành án; Luaät Khieáu naïi; Luaät Toá caùo; Luật Căn cước công dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hộ tịch;

Các quy định pháp luật của các Bộ, ngành và của Uỷ ban nhân tỉnh, thị xã có liên quan đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân như: Sức khỏe sinh sản và kế hoạch hoá gia đình; Hoạt động chơi huê, hụi; Đăng ký hộ tịch, hộ khẩu; Các quy trình, thủ tục hành chính về đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sở hữu nhà ở;  Các quy định về phí, lệ phí; Các quy định thực hiện nếp sống văn hoá – văn minh đô thị, đời sống văn hoá ở nông thôn; Các văn bản hướng dẫn về việc chi trả chế độ cho người tham gia kháng chiến cứu nước, giải quyết chế độ cho các đối tượng, gia đình chính sách;

Tổ chức các hoạt động phổ biến, quán triệt tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phát động một cuộc vận động với sự tham gia của toàn dân và cả hệ thống chính trị trên địa bàn về nội dung xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí Quốc gia … để cán bộ và người dân hiểu rõ nội dung xây dựng nông thôn mới và chủ động tham gia.

 

  1. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự  chỉ đạo triển khai của UBND xã , sự phối hợp triển khai của Uỷ ban Mặt trận  Tổ quốc Việt nam và các tổ chức đoàn thể đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật ;

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số: 32-CT/TƯ ngày 19/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân”;

Tổ chức Hội nghị triển khai, giới thiệu các văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt  và tổ chức triển khai sau roäng đến nhân dân;

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền chuyên sâu, toạ đàm trao đổi kinh nghiệm cho tuyên truyền viên pháp luật và cán bộ làm công tác PBGDPL ở  địa phương  và  các tổ hoà giải ở các thôn trong toàn xã;

Mở rộng, nâng cao chất lượng các chương trình tuyên truyền PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng. Củng cố và sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở trong việc phổ biến, thông tin pháp luật . Xây dựng chuyên mục pháp luật trên Đài truyền thanh  xã để tuyên truyền PBGDPL;

Củng cố xây dựng các Tổ hoà giải ở thôn, nhằm nâng cao hiệu quả của công tác hoà giải ở cơ sở. Nâng cao vai trò của Hoà giải viên trong việc tham gia PBGDPL cho nhân dân;

Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý lưu động; xây dựng; và nâng cao hiệu quả hoạt động của  Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; Tổ chức giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các mô hình tuyên truyền pháp luật hay, hiệu quả để nâng cao hoạt động tuyên truyền pháp luật;

Triển khai tổ chức các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật; nhân rộng mô hình hội thi “sát hạch kiến thức pháp luật”; Tổ chức giao lưu, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, lễ hội có lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật thiết thực, phù hợp với từng đối tượng.

Tăng cường hoạt động phối hợp giữa các ngành trong việc thực hiện công tác PBGDPL.

 

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trên cơ sở kế hoạch của UBND xã và chức năng nhiệm vụ của mình, các  ban, ngành, đoàn thể  xây dựng kế hoạch PBGDPL cụ thể năm 2017 và gửi kế hoạch về UBND xã (gửi qua  Ban Tư pháp) trong tháng 02/2017; đồng thời phối hợp với Ban Tư pháp để triển khai, thực hiện.

2.  Thời gian thực hiện:

Quý I: Xây dựng chương trình, kế hoạch  và tổ chức thực hiện theo đúng thời gian và tiến độ quy định.

Quý II, III: Triển khai thực hiện kế hoạch, sơ kết 6 tháng, triển khai những nội dung cơ bản trong năm.

Quý IV: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ còn lại trong năm; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Tổng kết khen thưởng công tác PBGDPL năm 2017, xây dựng chương trình công tác năm 2018.

3.  Về kinh phí triển khai thực hiện: Ban Tài chính ngân sách xã căn cứ vào kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã chuẩn bị nguồn kinh phí cho công tác PBGDPL năm 2017.

            5.  Ban Tư pháp tham mưu cho UBND xã  hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, cuối năm tổng hợp báo cáo cho UBND xã  về kết quả hoạt động của công tác tuyên truyền PBGDPL

Trong quá trình thực hiện, các thông tin, báo cáo, kiến nghị đề xuất của các Ban ngành đoàn thể gởi về Ban Tư pháp xã để tổng hợp báo cáo cho UBND xã./.

 

Nơi nhận:

- Uỷ ban nhân dân thị xã;

- Phòng Tư pháp thị xã;

- TT. HĐND xã;

- CT và các PCT UBND xã;

- Các ngành, đoàn thể xã

- Lưu VT, TP.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

                                                      

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

11/16/2019 12:49:36 AM

  Trang chủ
Giới Thiệu
Sơ đồ tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Tin tức - Sự kiện
Khí tượng
Thời tiết đất liền 24H
Thời tiết biển 24H
Biểu tượng Thời tiết
Dư báo 10 ngày
Dự báo tháng
Dự báo mùa
Thời tiết nguy hiểm
Bão - Áp thấp nhiệt đới
Không khí lạnh
Nắng nóng
Khu vực Hà Nội
Thời tiết nguy hiểm trên biển
Bản tin thời tiết chuyên đề
Thuỷ Văn
Dự báo hạn ngắn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo hạn vừa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo tháng
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo mùa
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Dự báo Nguồn nước
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Hải văn
Dự báo sóng
Dự báo nước dâng bão/gió mùa
Dự tính thủy triều
Dự báo dòng chảy
Bản tin dự báo/cảnh báo
Thủy văn đặc biệt
Tin Lũ
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Thông báo Cạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
T.B Xả nước chống hạn
Hệ thống sông Bắc Bộ
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Bản tin xâm nhập mặn
Hệ thống sông Trung và Nam Bộ
Phổ biến kiến thức KTTV
Bão & ATNĐ
Mưa lớn
Mưa đá
Dông
Tố, lốc, vòi rồng
Sương mù
Sương muối
Gió khô nóng
Gió mùa, không khí lạnh
Lũ lớn
Lũ quét, sạt lở đất
Hạn hán
Các kỷ lục về KTTV
Thế giới
Khí tượng
Thủy văn
Việt Nam
Khí tượng
Thủy văn
Hỏi đáp về KTTV
Khí tượng
Thủy văn
Nghiên cứu khoa học
Dự án
Đề tài
Tổng kết tình hình KTTV

 Tìm kiếm
Thời tiết hiện tại :
Nguồn KTTV T.W
-->
^ Về đầu trang