Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Thủ tục hành chính

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Ninh Quang phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với hoạt động giải quyết Quy trình hành chính của UBND xã Ninh Quang

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Ninh Quang phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với hoạt động giải quyết Quy trình hành chính của UBND xã Ninh Quang
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Ninh Quang phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với hoạt động giải quyết Quy trình hành chính của UBND xã Ninh Quang

 

 

 

 

 
   

                                                                      

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Ninh Quang phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 đối với hoạt động giải quyết Quy trình hành chính của UBND xã Ninh Quang


(Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số …../QĐ-UBND ngày ……/6/2021

 của Chủ tịch UBND xã Ninh Quang)

 

 

 

 

 

 Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành

 

 

 

 

 

Ninh Quang, ngày …. tháng 6 năm 2021

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hiến

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH QUANG
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: …../QĐ-UBND

Ninh Quang, ngày …. tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 

 
 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NINH QUANG

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

  Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;

  Theo đề nghị của Công chức Văn phòng – Thống kê xã Ninh Quang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã Ninh Quang phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2020 của UBND xã Ninh Quang.

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Ban Chỉ đạo ISO, các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

  Nơi nhận:
- Như Điều 3;

  • - UBND thị xã (để báo cáo);
  • - Sở KHCN tỉnh (để biết);
    - Lưu: VT, thư ký ISO.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trương Văn Hiến

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC CÔNG BỐ

 PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015

 CỦA UBND XÃ NINH QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-CT.UBND ngày …./6/2021

 của UBND xã Ninh Quang)

 

TT

Thủ tục hành chính

Mã số TTHC trên Cổng DVCQG

Lĩnh vực

Quyết định công bố hoặc công bố danh mục TTHC

 

Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

2.001621.000.00.00.H32

Thủy lợi

Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 25/9/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

1.003440.000.00.00.H32

Thủy lợi

Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 30/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

1.005412.000.00.00.H32

Bảo hiểm

Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 24/10/2019

 

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

1.000506.000.00.00.H32

Giảm nghèo

Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 09/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

1.000489.000.00.00.H32

Giảm nghèo

Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 09/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

1.000674.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 01/2/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

2.000355.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 01/2/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

2.000286.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 01/2/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

2.000602.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 04/4/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

1.001699.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 05/6/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

1.001653.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 05/6/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

2.000751.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 04/4/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

2.000744.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 04/4/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

1.001739.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 26/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

1.001731.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 2127/QĐ-UBND ngày 26/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

1.001776.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 20/02/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1.001758.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 20/02/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1.001753.000.00.00.H32

Bảo trợ xã hội

Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 20/02/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)

2.002165.000.00.00.H32

Bồi thường nhà nước

Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 30/10/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Cấp bản sao từ sổ gốc

2.000908.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

2.000815.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

2.000884.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

2.000913.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Chứng thực sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

2.000927.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

2.000942.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Chứng thực hợp đồng liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

2.001035.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Chứng thực di chúc

2.001019.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

2.001016.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

2.001406.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

2.001009.000.00.00.H32

Chứng thực

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký khai sinh

1.001193.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký kết hôn

1.000894.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

1.001022.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

1.000689.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký khai tử

1.000656.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký khai sinh lưu động

1.003583.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký kết hôn lưu động

1.000593.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký khai tử lưu động

1.000419.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký giám hộ

1.004837.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký chấm dứt giám hộ

1.004845.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; bổ sung hộ tịch

1.004859.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

1.004873.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký lại khai sinh

1.004884.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

1.004772.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký lại kết hôn

1.004746.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký lại khai tử

1.005461.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

2.000635.000.00.00.H32

Hộ tịch

Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

2.001263.000.00.00.H32

Nuôi con nuôi

Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

 

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

2.001255.000.00.00.H32

Nuôi con nuôi

Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 30/7/2019

 

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

2.001457.000.00.00.H32

Phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 26/01/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

2.001449.000.00.00.H32

Phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 26/01/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Công nhận hòa giải viên

2.000373.000.00.00.H32

Phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 04/10/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

2.000333.000.00.00.H32

Phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 04/10/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thôi làm hòa giải viên

2.000930.000.00.00.H32

Phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 04/10/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

2.002080.000.00.00.H32

Phổ biến giáo dục pháp luật

Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 04/10/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

2.000986.000.00.00.H32

Liên thông TTHC

Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 27/4/2017  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

2.001023.000.00.00.H32

Liên thông TTHC

Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 27/4/2017  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (Trường hợp xóa đăng ký thường trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện) 

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng người có công với cách mạng từ trần

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 07/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1075 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng người có công với cách mạng từ trần

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 07/11/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1075 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

 

Liên thông TTHC

Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

1.004875.000.00.00.H32

Công tác dân tộc

Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

1.004888.000.00.00.H32

Công tác dân tộc

Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

1.005364.000.00.00.H32

Dân số

Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 17/6/2019

 

Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ e được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ

 

Dân số - KHHGĐ

Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của  UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Hòa giải tranh chấp đất đai

1.003554.000.00.00.H32

Đất đai

Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã

1.005398.000.00.00.H32

Đất đai

Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

 

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã

1.002335.000.00.00.H32

Đất đai

Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã

1.002255.000.00.00.H32

Đất đai

Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

 

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp  đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã

2.000976.000.00.00.H32

Đất đai

Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 10/4/2019

 

Tiếp công dân tại cấp xã

2.001909.000.00.00.H32

Tiếp công dân

Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018

 

Xử lý đơn tại cấp xã

2.001801.000.00.00.H32

Xử lý đơn thư

Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

2.001925.000.00.00.H32

Giải quyết khiếu nại

Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

1.005460.000.00.00.H32

Giải quyết tố cáo

Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 26/11/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

2.001810.000.00.00.H32

Giáo dục mầm non

Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 14/6/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

1.004441.000.00.00.H32

Giáo dục và đào tạo

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

1.004492.000.00.00.H32

Giáo dục và đào tạo

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

1.004443.000.00.00.H32

Giáo dục và đào tạo

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

1.004485.000.00.00.H32

Giáo dục và đào tạo

Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 30/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

 

1.004273.000.00.00.H32

Môi trường

Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 19/2/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

1.004082.000.00.00.H32

Khoa học công nghệ và Môi trường

Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận” đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, nhận chế độ.

1.008243

Chính sách

Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

 

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

1.004964.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 05/6/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 01/10/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

2.001382.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 26/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

1.003337.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 26/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

1.002252.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

1.002271.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

1.002271.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

1.002363.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1.002410.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1.003351.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

1.002429.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

1.002440.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

1.003423.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

1.006779.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

1.002519.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

 

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

1.002741.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

1.002745.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 04/5/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

2.001157.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

2.001396.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

1.003057.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

1.003159.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1.001257.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

2.002307.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống pháp

2.002308.000.00.00.H32

Người có công

Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)

1.003596.000.00.00.H32

Nông nghiệp

Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 08/4/2019  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

1.003521.000.00.00.H32

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 21/11/2017  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

1.000132.000.00.00.H32

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 21/11/2017  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

2.001790.000.00.00.H32

Phòng, chống tham nhũng

Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

2.001907.000.00.00.H32

Phòng, chống tham nhũng

Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

2.001798.000.00.00.H32

Phòng, chống tham nhũng

Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thực hiện việc giải trình

2.001797.000.00.00.H32

Phòng, chống tham nhũng

Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

2.002163.000.00.00.H32

Phòng, chống thiên tai

Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

2.002162.000.00.00.H32

Phòng, chống thiên tai

Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

2.002161.000.00.00.H32

Phòng, chống thiên tai

Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thông báo thành lập tổ hợp tác

2.002226.000.00.00.H32

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thông báo thay đổi tổ hợp tác

2.002227.000.00.00.H32

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

2.002228.000.00.00.H32

Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác

Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

1.000775.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

2.000346.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

2.000337.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

1.000748.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

2.000305.000.00.00.H32

Thi đua - khen thưởng

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

1.008901.000.00.00.H32

Thư viện

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

1.008902.000.00.00.H32

Thư viện

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

1.008903.000.00.00.H32

Thư viện

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

2.000794.000.00.00.H32

Thể dục thể thao

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

1.000954.000.00.00.H32

Văn hóa cơ sở

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

1.001120.000.00.00.H32

Văn hóa cơ sở

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

1.003622.000.00.00.H32

Văn hóa cơ sở

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

2.000509.000.00.00.H32

Tôn giáo
 

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

1.001028.000.00.00.H32

Tôn giáo
 

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

1.001055.000.00.00.H32

Tôn giáo
 

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

1.001078.000.00.00.H32

Tôn giáo
 

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

1.001085.000.00.00.H32

Tôn giáo
 

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

1.001090.000.00.00.H32

Tôn giáo
 

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

1.001098.000.00.00.H32

Tôn giáo
 

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

1.001109.000.00.00.H32

Tôn giáo
 

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

1.001156.000.00.00.H32

Tôn giáo
 

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

1.001167.000.00.00.H32

Tôn giáo
 

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

1.001310.000.00.00.H32

Trẻ em

Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 27/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

1.004946.000.00.00.H32

Trẻ em

Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 20/4/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

2.001947.000.00.00.H32

Trẻ em

Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 20/4/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

1.004941.000.00.00.H32

Trẻ em

Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 20/4/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

2.001944.000.00.00.H32

Trẻ em

Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 20/4/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

1.004944.000.00.00.H32

Trẻ em

Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 26/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

2.001942.000.00.00.H32

Trẻ em

Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 26/7/2018  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

1.008004.000.00.00.H32

Trồng trọt

Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 21/02/2020  của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19

1.008364.000.00.00.H32

Việc làm

Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

1.008363.000.00.00.H32

Việc làm

Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

1.008362.000.00.00.H32

Việc làm

Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

11/28/2021 2:48:11 PM

^ Về đầu trang