Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Các danh mục dự án đầu tư trong năm 2020

Các danh mục dự án đầu tư trong năm 2020
Các danh mục dự án đầu tư trong năm 2020

Các danh mục dự án đầu tư trong năm 2020

KEÁ HOAÏCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHI ÑAÀU TÖ XDCB NAÊM 2020
        Ñôn vò tính: Ñoàng
STT DANH MỤC COÂNG TRÌNH VAØ NGUOÀN VOÁN KEÁ HOAÏCH ÑAÀU NAÊM Điều chỉnh KẾ HOẠCH SAU
Tăng (+), giảm(-) ĐIỀU CHỈNH 
I/ MAÕ NGUOÀN 42 1.751.000.000 0 1.751.000.000
  NGUOÀN VOÁN XAÂY DÖÏNG CÔ BAÛN TAÄP TRUNG  1.751.000.000 0 1.751.000.000
  LOAI 280 1.663.000.000   1.663.000.000
1  Đường GTNT xã Ninh Quang, đoạn BTXM tuyến Phước Lộc 2 từ nhà ông Huỳnh Đính đến nhà ông Võ Văn Hiệp 326.000.000   326.000.000
2  Đường GTNT xã Ninh Quang, đoạn BTXM từ nhà ông Phúc đến nhà ông Nhân thôn Tân Quang 599.000.000   599.000.000
3 Đoạn BTXM từ nhà ông Báu đến nhà ông Ngô Ra thôn Thạnh Mỹ  0   0
4 Đoạn BTXM tuyến từ nhà ông Quý đến nhà ông Kính thôn Tân Quang 300.000.000   300.000.000
5 Đoạn BTXM tuyến từ nhà ông Thích đến nhà ông Lót thôn Tân Quang 188.000.000   188.000.000
6 Hệ thống thủy lợi nội đồng tuyến mương từ nhà ông Bá đến nhà ông Trí, thôn Quang Vinh. 200.000.000   200.000.000
7 Hệ thống xử lý nước thải chợ Mới. 50.000.000   50.000.000
  NGUỒN VỐN DUY TU BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH  88.000.000   88.000.000
  LOAI 280 88.000.000   88.000.000
1 Sữa chữa mặt đường từ nhà ông Hùng thôn Phú Hòa đến nhà ông Thọ thôn Vạn Hữu  5.000.000   5.000.000
2 Sữa chữa đoạn đường từ Trạm y tế xã đến ngã ba nhà ông Đẹp thôn Thạnh Mỹ  83.000.000   83.000.000
II/  MAÕ NGUOÀN 43 7.811.414.000 0 14.060.414.000
  NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ Xà 5.948.000.000 0 5.948.000.000
1 Đường GTNT, đoạn BTXM từ nhà ông Tuấn đến nhà bà Múc thôn Phước Lộc, xã ninh Quang 500.000.000   500.000.000
2 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã (hạng mục nâng nền và xây tường rào ) 848.000.000   848.000.000
3 Hệ thống xử lý nước thải chợ Mới. 286.000.000   286.000.000
4 Trụ sở làm việc HTX Nông nghiệp 1 Ninh Quang 97.000.000   97.000.000
5 Trụ sở làm việc, sân phơi, nhà kho và cửa hàng vật tư HTX Nông nghiệp 2 Ninh Quang  456.000.000   456.000.000
6 Đường nội bộ và nâng nền khu quy hoạch phân lô khép kín khu dân cư xã Ninh Quang 733.000.000   733.000.000
7 Đoạn BTXM tuyến từ nhà ông Quý đến nhà ông Kính thôn Tân Quang 473.000.000   473.000.000
8 Đoạn BTXM tuyến từ nhà ông Thích đến nhà ông Lót thôn Tân Quang 336.000.000   336.000.000
9 Đoạn BTXM từ nhà ông Nguyễn Báu đến nhà ông Ngô Ra thôn Thạnh Mỹ  449.000.000   449.000.000
10 Đoạn BTXM tuyến từ nhà ông Nguyễn Lơn đến nhà bà Kiều Thị Đào thôn Thạnh Mỹ    431.000.000   431.000.000
11 Đoạn BTXM tuyến từ Cầu Cao đến nhà ông Tôn thôn Phú Hòa. 363.000.000   363.000.000
12 Đoạn BTXM tuyến từ nhà ông Thế đến nhà bà Lùn thôn Phú Hòa. 283.000.000   283.000.000
13 Đoạn BTXM tuyến từ nhà ông Thanh đến nhà ông Giỏi thôn Thuận Mỹ   385.000.000   385.000.000
14 Đoạn BTXM tuyến từ nhà bà Nga đến nhà ông Đức thôn Thuận Mỹ   308.000.000   308.000.000
  NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH   6.249.000.000 6.249.000.000
1 Đoạn cấp phối đường nội đồng, xứ đồng Đình Thuận Mỹ.   420.000.000 420.000.000
2 Đường trục chính nội đồng đến khu vực sản xuất, nuôi trồng thủy sản từ trường THPT Tôn Đức Thắng đến nhà bà Hoa thôn Thuận Mỹ.   840.000.000 840.000.000
3 Đường trục chính nội đồng đến khu vực sản xuất, nuôi trồng thủy sản từ trường THPT Tôn Đức Thắng đến nhà ông Chẻ thôn Thuận Mỹ.   665.000.000 665.000.000
4 Hệ thống thủy lợi nội đồng, tuyến mương cầu từ  N3, thôn Phú Hòa    620.000.000 620.000.000
5 Hệ thống thủy lợi nội đồng, tuyến mương đồng Cây Quéo, thôn Trường Châu   147.000.000 147.000.000
6 Hệ thống thủy lợi nội đồng, tuyến mương từ Gắn 4 thôn đến nhà bà Cút thôn Phú Hòa   827.000.000 827.000.000
7 Hệ thống thủy lợi nội đồng tuyến mương từ nhà ông Bá đến nhà ông Trí, thôn Quang Vinh.   808.000.000 808.000.000
8 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã (hạng mục nâng nền và xây tường rào )   510.000.000 510.000.000
9 Hệ thống xử lý nước thải chợ Mới.   180.000.000 180.000.000
10 Trụ sở làm việc HTX Nông nghiệp 1 Ninh Quang   224.000.000 224.000.000
11 Trụ sở làm việc, sân phơi, nhà kho và cửa hàng vật tư HTX Nông nghiệp 2 Ninh Quang    1.008.000.000 1.008.000.000
  NGUỒN VỐN CHUYỂN NGUỒN  1.863.414.000   1.863.414.000
1  Đường GTNT xã Ninh Quang, đoạn BTXM từ nhà ông Phượng đến nhà ông Nhân thôn Tân Quang  964.600.000   964.600.000
2  Đường GTNT xã Ninh Quang, đoạn BTXM từ nhà ông Nhỏ đến nhà bà Bê thôn Phú Hòa  898.814.000   898.814.000
III/  MAÕ NGUOÀN 44 2.160.000.000   2.160.000.000
  NGUOÀN VOÁN CAÁP QUYEÀN SÖÛ DUÏNG ÑAÁT 2.160.000.000   2.160.000.000
  LOAI 280 2.160.000.000   2.160.000.000
1 Đoạn BTXM từ nhà ông Nguyễn Báu đến nhà ông Ngô Ra thôn Thạnh Mỹ  0   0
2 Đoạn BTXM tuyến từ nhà ông Quý đến nhà ông Kính thôn Tân Quang 295.000.000   295.000.000
3 Đoạn BTXM tuyến từ nhà ông Thích đến nhà ông Lót thôn Tân Quang 145.000.000   145.000.000
4 Đoạn BTXM tuyến từ Cầu Cao đến nhà ông Tôn, thôn Phú Hòa. 310.000.000   310.000.000
5 Đoạn BTXM tuyến từ nhà ông Thế đến nhà bà Lùn, thôn Phú Hòa. 360.000.000   360.000.000
6 Đoạn cấp phối đường nội đồng, xứ đồng Đình Thuận Mỹ. 175.000.000   175.000.000
7 Đường trục chính nội đồng đến khu vực sản xuất, nuôi trồng thủy sản từ trường THPT Tôn Đức Thắng đến nhà bà Hoa thôn Thuận Mỹ. 360.000.000   360.000.000
8 Đường trục chính nội đồng đến khu vực sản xuất, nuôi trồng thủy sản từ trường THPT Tôn Đức Thắng đến nhà ông Chẻ thôn Thuận Mỹ. 285.000.000   285.000.000
9 Hệ thống thủy lợi nội đồng, tuyến mương từ Gắn 4 thôn đến nhà bà Cút thôn Phú Hòa 210.000.000   210.000.000
10 Hệ thống xử lý nước thải chợ Mới. 20.000.000   20.000.000
IV/ MAÕ NGUOÀN 49 177.123.164   177.123.164
  NGUỒN KẾT DƯ NGAÂN SAÙCH XAÕ  127.123.164   127.123.164
1 Tuyến đường BTXM từ nhà ông Trần Văn Thông đến nhà ông Nguyễn Thành Trung thôn Thạch Thành   122.123.164   122.123.164
2 Đoạn cấp phối đường nội đồng, xứ đồng Đình Thuận Mỹ. 5.000.000   5.000.000
  NGUỒN VỐN ĐÓNG GÓP TN XDCSHT 50.000.000   50.000.000
  LOAI 280 0   0
1 Hệ thống xử lý nước thải chợ Mới. 50.000.000   50.000.000
2 Đoạn BTXM từ nhà ông Báu đến nhà ông Ngô Ra thôn Thạnh Mỹ  0   0
  Toång coäng : 11.899.537.164 6.249.000.000 18.148.537.164
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

4/1/2023 9:15:29 PM

^ Về đầu trang