Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Đất đai, dân số, lao động hàng quý

Báo cáo về dân số

Báo cáo về dân số
Báo cáo tình hình dân số Quý II
UBND THỊ XÃ NINH HOÀ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND XÃ NINH QUANG                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
       Số:     /BC-UBND
 
Ninh Quang, ngày 10 tháng 6 năm 2019
           
BÁO CÁO
ƯỚC  SỐ HỘ,  DÂN SỐ CÓ ĐẾN 31/12/2019
CHIA THEO GIỚI TÍNH
          Người
STT Ñôn vò Số hộ
(hộ)
Daân soá thời điểm
 31/12/2019
Chia ra
Nam Nữ
  Tổng số 3,018 13,435 6,696 6,739
1 Thôn Tân Quang 413 1,963 977 986
2 Thôn Vạn Hữu 142 719 359 360
3 Thôn Phú Hòa 512 2,249 1,115 1,134
4 Thôn Quang Vinh 178 762 376 386
5 Thôn Thạnh Mỹ 541 2,404 1,189 1,215
6 Thôn Thuận Mỹ 403 1,896 943 953
7 Thôn Trường Châu 110 498 245 253
8 Thôn Phước Lộc 215 1,050 519 531
9 Thôn Thạch Thành 504 1,894 973 921
           
Nơi nhận:     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 - Chi cục Thống kê;                 CHỦ TỊCH
  - Lưu.          
           
           
       
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/15/2022 2:16:52 PM

 
Thiết kế website           
 
 
^ Về đầu trang