Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Vệ sinh an toàn thực phẩm

Báo cáo kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2020

Báo cáo kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2020
Báo cáo kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2020

Mẫu 1

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NINH QUANG

    

             Số :     /BC- UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

       Ninh Quang, ngày  05 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO

“Kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020

 

 
 

 

 

 

Kính gửi:    - Phòng Y tế thị xã Ninh Hòa

 

I. Công tác chỉ đạo:

TT

Nội dung hoạt động

Tuyến xã

Tuyến huyện

Tuyến tỉnh

Tổng số xã

Số xã có (*)

Tổng số huyện

Số huyện có (*)

1.

Họp BCĐ về tháng hành động

 

 

 

 

2.

Quyết định, chỉ thị

(ghi rõ người ký)

 

Có ban hành quyết định số 152 QĐ – UBND ngày 30/9/2020

 

 

 

3.

Kế hoạch

(ghi rõ người ký)

 

Có ban hành kế hoạch số 78/KH – UBND ngày 18/9/2020

 

 

 

4.

Công văn.

(ghi rõ người ký)

 

Không

 

 

 

 

* Ghi chú: Nếu là báo cáo của 1 xã,1 huyện thì đánh dấu vào ô tương ứng (*).

II. Chiến dịch truyền thông:

TT

Hoạt động

Số lượng/buổi

Số người nghe/phạm vi bao phủ.

1.

Nói chuyện

 

 

2.

Tập huấn

 

 

3.

Hội thảo

 

 

4.

Phát thanh

2

85% người dân trong xã được nghe

5.

Truyền hình

 

 

6.

Báo viết

 

 

7.

Sản phẩm truyền thông:

 

 

- Băng rôn, khẩu hiệu

02

 

- Tranh áp - phích

 

 

- Tờ gấp

 

 

- Băng, đĩa hình

 

 

- Băng, đĩa âm

 

 

- Khác:...

 

 

8.

Hoạt động khác: Xác nhận kiến thức ATTP

 

 

 

III. Chiến dịch kiểm tra, thanh tra:

1. Số đoàn: 01

2. Kết quả kiểm tra, thanh tra:

 

TT

 

Cơ sở thực phẩm

Huyện

Tỉnh

TS

cơ sở

Số được KT,

Th.Tr

Số đạt

Tỉ lệ đạt

(%)

TS

cơ sở

Số được KT,

Th.Tr

Số đạt

Tỉ lệ đạt

(%)

TS

 cơ sở

Số được KT,

Th.Tr

Số đạt

Tỉ lệ đạt

(%)

1.

Sản xuất chế biến TP

16

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kinh doanh tiêu dùng

18

05

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Dịch vụ ăn uống

117

23

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng    (1+2+3)

157

31

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Số cơ sở vi phạm

 

 

 

5

Xử lý

- Số cơ sở bị cảnh cáo, nhắc nhở

9

 

 

- Số cơ sở bị phạt tiền

- Số tiền

không

 

 

- Số cơ sở bị huỷ SP

- Loại SP/SL

không

 

 

- Số cơ sở bị đóng cửa

không

 

 

- Khác

không

 

 

                               

 

IV. Tình hình ngộ độc thực phẩm:

TT

Chỉ số

Tháng hành động vì ATTP

So với cùng kỳ năm trước

1.

Số vụ

không

 

2.

Số mắc

không

 

3.

Số chết

không

 

 

V. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Đa số các cơ sở đều có ý thức chấp hành các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng có một số cơ sở chưa nghiêm chỉnh chấp hành.

2.Kiến nghị

Cần tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở buôn bán thức ăn đường phố.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

   -Như trên;                                                                                                                                            (Ký tên, đóng dấu)

   -Lưu VT.

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/4/2023 11:22:02 PM

^ Về đầu trang