Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Cải cách hành chính

Báo cáo kết quả cải cách hành chính Quý I năm 2021

Báo cáo kết quả cải cách hành chính Quý I năm 2021
Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình công tác cải cách hành chính quý I năm 2021

 

 

Thực hiện Công văn số 426/NV ngày 22/5/2012 của Phòng Nội vụ thị xã Ninh Hòa về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo cải cách hành chính định kỳ và Công văn số 202/UBND ngày 22/01/2018 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc điều chuyển, bổ sung nội dung báo cáo cải cách hành chính định kỳ.

UBND xã Ninh Quang báo cáo tình hình cải cách hành chính trong quý I năm 2021 cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về kế hoạch cải cách hành chính:

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2021, UBND xã Ninh Quang đã xây dựng và ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 về kế hoạch CCHC xã Ninh Quang năm 2021, trong đó tập trung vào các nội dung như: Công tác chỉ đạo, điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ đối với từng công chức, bộ phận có liên quan và tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

         Thực hiện việc niêm yết, công khai các quy định, quy trình giải quyết các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết;

         Trong Quý I năm 2021, UBND xã tiếp tục thực hiện niêm yết các Quyết định công bố của UBND tỉnh Khánh Hòa về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và Quyết định của Bộ, ngành Trung ương có liên quan tại bản niêm yết công khai các thủ tục hành chính của xã và trên cổng thông tin điện tử của xã để công dân thuận tiện tra cứu.

         UBND xã tiếp tục thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa, quy chế tổ chức, hoạt động và phối hợp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện việc niêm yết, công khai các quy định, quy trình giải quyết thủ tục hành chính của các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ công tác.

         3. Về kiểm tra cải cách hành chính

         Duy trì họp Bộ phận Một cửa định kỳ hàng tháng để đánh giá việc tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức có liên quan, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại trong công tác CCHC tại địa phương.

         4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Tiếp tục duy trì các pano tuyên truyền trực quan tại cơ quan và bộ phận một cửa như “Sự hài lòng của Nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan nhà nước”, “Dân chủ, nhanh gọn, đúng luật”, “Hãy nộp hồ sơ điện tử để giảm giấy tờ, thời gian và chi phí”, “5 biết, 5 rõ, 3 không, 3 thể hiện”.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về sử dụng các tiện tích trên cổng dịch vụ công quốc gia trên cổng thông tin điện tử xã, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tra cứu thực hiện các thủ tục hành chính.

Tuyên truyền, vận động công dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính TTHC, dịch vụ bưu chính công ích.

Các hình hình tuyên truyền CCHC được thực hiện bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trực tiếp thông qua giải quyết thủ tục hành chính, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, tại các cuộc họp, hội nghị, đăng tải các tin, bài trên Cổng thôn tin điện tử…nhằm giúp Nhân dân nắm bắt các quy trình tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện, giải quyết công việc của công dân, đồng thời giúp CBCC cơ quan nắm bắt các nội dung công tác CCHC để tham mưu thực hiện có hiệu quả CCHC tại địa phương.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

  1. Cải cách thể chế

         Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản QPPL, ban hành kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 31/12/2020 về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2021. Tính đến nay, UBND xã chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ ban hành các văn bản hành chính thông thường.

         Triển khai nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn xã theo Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND xã.

         2. Cải cách thủ tục hành chính

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 09/2/2021 của UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021, UBND xã đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 về kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 tại xã và triển khai đến CBCC có liên quan thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

          Tiếp tục phân công công chức Văn phòng - Thống kê làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với các công chức chuyên môn thường xuyên rà soát các thủ tục, các danh mục thủ tục hành chính và kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính.

         Thực hiện rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2021 đối với lĩnh vực Đất đai gửi UBND thị xã theo dõi, tổng hợp.

         Thường xuyên cập nhật các quyết định của UBND tỉnh về công bố danh mục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ để niêm yết công khai tại bộ phận Một cửa, trên hệ thống Đài truyền thanh và Cổng thông tin điện tử xã. Duy trì công khai đầy đủ số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đứng đầu cơ quan và cán bộ được phân công tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; số điện thoại và địa chỉ của Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ; số điện thoại của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; địa chỉ cơ quan, số điện thoại chuyên dùng, địa chỉ email của Văn phòng UBND tỉnh. Trong quý I năm 2021, không có đơn, thư, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính gửi đến UBND xã.

         3. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

UBND xã thực hiện niêm yết công khai, minh bạch các quy trình, biểu mẫu, thủ tục hành chính; nội quy làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công khai số điện thoại đường dây nóng theo quy định.

Hình thức công khai, niêm yết: Thực hiện niêm yết trên bảng niêm yết thủ tục hành chính; In thành các bộ tài liệu đặt tại bàn viết hồ sơ (gồm cả hồ sơ mẫu); công khai thông tin đường dây nóng: Niêm yết trên bảng niêm yết tại bộ phận một cửa và niêm yết tại bàn viết hồ sơ….

         Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận từ ngày 01.01.2021 đến ngày 26/02/2021 cụ thể như sau:

Lĩnh vực hoặc thủ tục cụ thể

Số lượng hồ sơ tiếp nhận

Số lượng hồ sơ

đã giải quyết

Số hồ sơ chưa giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Kỳ trước chuyển sang

Nhận trong kỳ

Tổng số

Trước hạn

(%)

Đúng hạn (%)

Trễ

(%)

Tổng số

Trong đó đã quá hạn

1. Tư pháp

196

7

189

177

177

0

0

19

0

 

2. Tài nguyên và môi trường

15

12

3

3

3

0

0

2

0

Hủy 10 hồ sơ

3. LĐ-TB&XH

71

27

44

44

44

0

0

27

0

 

4. Nội vụ

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

Tổng cộng

283

46

237

225

225

0

0

48

0

Hủy 10 hồ sơ

Theo kết quả thống kê trên phần mềm, trong quý I/2021 không có hồ sơ nào trễ hẹn, đối với các trường hợp hủy hồ sơ là do công dân rút hồ sơ.

Tính đến nay UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết 14 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực Tư pháp, tất cả các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn và không có hồ sơ nào quá hạn trên phần mềm hành chính công trực tuyến.

         4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

         Tiếp tục thực hiện tốt các quy chế của cơ quan như Quy chế làm việc; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan UBND xã; Quy chế thi đua, khen thưởng, quy tắc ứng xử…

         Tiếp tục sử dụng và bố trí các cán bộ, công chức đảm nhiệm các công việc theo đúng quy định; Thực hiện và giải quyết các chế độ, chính sách khác cho cán bộ, công chức đúng theo quy định; UBND xã đã lập 02 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ nghỉ việc đối với Người hoạt động không chuyên trách ở thôn cho 07 trường hợp là Công an viên thôn.

         5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

5.1. Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức:

Tiếp tục rà soát quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ, công chức và người lao động thuộc UBND xã; Thực hiện nghiêm quy chế, nội quy làm việc của cơ quan.

5.2 Về công chức cấp xã:

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo đúng quy định; Trong quý I/2021, UBND xã đã tiếp nhận 01 công chức Tư pháp – Hộ tịch và 01 công chức Văn phòng – Thống kê về UBND xã công tác theo Quyết định điều động công chức của UBND thị xã Ninh Hòa. Hiện nay, CBCC xã hầu hết đều có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm và được cử bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng quản lý nhà nước….UBND xã tiếp tục tạo điều kiện cho CBCC chưa đạt chuẩn chuyên môn đối với vị trí việc làm hiện tại được theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm đạt chuẩn quy định.

5.3. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức:

Thực hiện việc quản lý và sử dụng cán bộ, công chức theo đúng quy định. Thực hiện và giải quyết các chế độ, chính sách khác cho cán bộ, công chức đúng theo quy định. Thường xuyên cập nhật các thông tin của CBCC khi có sự thay đổi về chức vụ, trình độ chuyên môn, hệ số lương…vào phần mềm quản lý CBCC phục vụ công tác quản lý, khai thác.

5.4. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:

 Trên cơ sở Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2021 của UBND thị xã Ninh Hòa, UBND xã xây dựng và ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2021 nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCC cơ quan. Tạo điều kiện thuận lợi cho CBCC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu vị trí việc làm hiện nay.

6. Cải cách tài chính công

Thực hiện theo đúng Luật ngân sách và cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP. UBND xã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan trong đó quy định rõ những khoản chi cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương và theo quy định của cấp trên. Tham mưu HĐND xã phân bổ khoán kinh phí cho các đơn vị. Thực hiện quyết toán ngân sách năm 2020 và chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức trong quý I năm 2021.

7. Hiện đại hóa hành chính

7.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước:

Công tác hiện đại hóa nền hành chính, áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan được UBND xã tập trung thực hiện; Hiện tại, địa phương có 19 máy vi tính được bố trí hầu hết tại các phòng làm việc và được kết nối mạng Internet để phục vụ nhu cầu công việc. Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND thị xã Ninh Hòa về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thị xã Ninh Hòa năm 2021, sau khi UBND thị xã ban hành Kế hoạch, UBND xã sẽ xây dựng và ban hành Kế hoạch của địa phương để triển khai thực hiện trong năm 2021.

UBND xã thực hiện việc số hóa, lưu trữ, luân chuyển, xử lý văn bản đi, đến trên phần mềm quản lý văn bản kịp thời, đúng quy định; Thực hiện ký số, số hóa văn bản đi, đến theo đúng quy định của Thông tư 01/2019/TT-BNV và hướng dẫn của Sở thông tin và Truyền thông, sử dụng thư điện tử công vụ trao đổi văn bản của cơ quan theo đúng quy định.

6.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính:

Triển khai chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 theo hướng dẫn của đơn vị tư vấn và ngành chuyên môn thị xã Ninh Hòa theo đúng tiến độ triển khai.

          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại địa phương được chú trọng; Hoạt động tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa  liên thông được thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện để giải quyết công việc của người dân thuận lợi, nhanh chóng. Hạn chế được thái độ nhũng nhiễu, quan liêu của cán bộ, công chức khi tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức và công dân; Nâng cao được tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức.

Hồ sơ của công dân được giải quyết kịp thời, đúng hạn, không để hồ sơ trễ hạn trên phần mềm.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 còn ít, chưa phát sinh hồ sơ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính TTHC.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2021

 Tiếp tục nâng cao hiệu quả làm việc của Bộ phận Một cửa, thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo đúng thời gian quy định.

Tiếp tục cập nhật, rà soát, niêm yết các thủ tục hành chính mới công bố, bãi bỏ trên các lĩnh vực quản lý.

 Tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã Ninh Quang.

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao kết quả công tác CCHC tại địa phương, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính TTHC và trả hồ sơ qua bưu chính công ích.

Trên đây là báo cáo tình hình cải cách hành chính quý I năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021 của UBND xã Ninh Quang./.

Nơi nhận: (VBĐT)                                                                                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Phòng Nội vụ thị xã;                                                                                                                                  CHỦ TỊCH    

- CBCC cơ quan;                                                                                                                                               (đã ký)

- Cổng thông tin điện tử xã;                                                                                                                      Trường Văn Hiến

- Lưu: VT.

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Hà thị lan
6/9/2021 8:19:27 AM

quá chuẩn . cho mình xin mẫu bản mên 6 tháng đau nam 2021

Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/5/2023 12:13:45 AM

^ Về đầu trang