Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Đất đai, dân số, lao động

Báo cáo đất đai năm 2018

Báo cáo đất đai năm 2018
Báo cáo đất đai năm 2018

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Xà NINH  QUANG                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  Số:     /BC - UBND                                                                           Ninh Quang, ngaøy  5   tháng 11  năm 2018

 

BÁO CÁO

Công tác Địa chính – Xây dựng  năm 2018

 

 
 

 

 

 

  1. Kết quả thực hiện công tác Địa chính – Xây dựng năm 2018
  1. Công tác Địa chính:

Tham mưu cho UBND xã trong công tác quản lý nhà nước về đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Quản lý chặt chẽ các loại quỹ đất hiện có của địa phương, hạn chế thấp nhất việc lấn chiếm đất công, sử dụng đất không đúng mục đích, tranh chấp, khiếu nại về đất đai trong nhân dân.

Thống kê đất đai năm 2017.

 Xây dựng kế hoạch cấp giấy CN QSD đất năm 2018. Thực hiện kế hoạch cấp giấy CN QSD đất lần đầu năm 2018 đạt vượt chỉ tiêu trên giao.

Thẩm tra xác minh đơn tranh chấp và tham gia hòa giải các vụ việc ở địa phương.

Phối hợp với đơn vị tư vấn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

Phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất lập hồ sơ quy hoạch khu dân cư  khép kín, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổ chức đấu thầu quỹ đất 5% và đất do UBND xã quản lý  năm 2018 – 2019.

Phối hợp với văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Ninh Hòa giải quyết 100% các hồ sơ tách, hợp thửa, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất và các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất đủ điều kiện.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã.

  1. Công tác Xây dựng:

Tham möu cho UBND xaõ quaûn lyù caùc coâng trình xaây döïng, giaùm xaùt veà kyû thuaät trong vieäc xaây döïng caùc công trình phuùc lôïi ôû ñịa phöông.

Tổ chức nghiệm thu các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

II. Phương hướng, nhiệm vụ  năm 2019:

Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

Phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa thực hiện công tác quy hoạnh phân lô bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019.

Tổ chức đấu thầu quỹ đất 5% và đất do UBND xã quản lý  năm 2019 – 2012.

Tiếp tục mời các gia đình chưa caáp giaáy chöùng nhaän QSDÑ ban ñaàu đến UBND xã để hướng dẫn thủ tục cấp giấy CNQSD đất.

Thẩm tra xác minh đơn tranh chấp và tham gia hòa giải các vụ việc ở địa phương.

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019:

Thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2019 theo Nghị quyết HĐND xã.

Treân ñaây laø baùo caùo coâng taùc Địa chính – Xây dựng năm 2018 vaø phöông höôùng nhieäm vuï naêm  2019./.

                                                                                                                                                 

Nơi nhận:

-  Phòng TN thị xã;

-  Lưu VT.

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

           KT. CHỦ TỊCH

           PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
ZviNT8
10/18/2020 10:47:02 PM

FUPSmX http://pills2sale.com/ levitra nizagara

fotNe0
12/4/2020 6:30:22 AM

xlIOH3 https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

vSs3kp
12/13/2020 4:51:42 AM

NvlKuX http://xnxx.in.net/ xnxx videos

XKH7YG
12/13/2020 11:22:13 AM

rENoAd https://writemyessayforme.web.fc2.com/

1vrco
12/15/2020 12:21:49 PM

ZNQEdC https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

ubiCh
1/9/2021 6:51:11 PM

LAWPTd https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

WLfw4
1/9/2021 11:10:18 PM

zljDst http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/5/2023 1:10:08 AM

^ Về đầu trang