Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Đất đai, dân số, lao động hàng quý

Báo cáo đất đai, dân số 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo đất đai, dân số 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo đất đai, dân số 6 tháng đầu năm 2020

UÛY BAN NHAÂN DAÂN           COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

       XAÕ  NINH  QUANG                         Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

         BỘ PHẬN ĐC-XD             

                                                                 Ninh Quang, ngaøy  8   thaùng 5  naêm 2020.

 

BAÙO CAÙO

Công tác Địa chính – Xây dựng 6 tháng đầu năm 2020

 

 
 

 

 

 

I. Kết quả thực hiện công tác Địa chính – Xây dựng 6 tháng đầu năm 2020.

Công tác Địa chính:

Tham mưu cho UBND xã trong công tác quản lý nhà nước về đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Quản lý chặt chẽ các loại quỹ đất hiện có của địa phương, hạn chế thấp nhất việc lấn chiếm đất công, sử dụng đất không đúng mục đích, tranh chấp, khiếu nại về đất đai trong nhân dân.

Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

 Xây dựng kế hoạch cấp giấy CN QSD đất năm 2020. Thực hiện kế hoạch cấp giấy CN QSD đất lần đầu năm 2020 đạt chỉ tiêu trên giao. Trong 6 tháng đầu năm hoàn thiện 3 hồ sơ cấp giấy CNQSD đất lần đầu diện tích 0,4ha/3,8ha

Thẩm tra xác minh đơn tranh chấp và tham gia hòa giải các vụ việc ở địa phương.

Tổ chức đấu thầu quỹ đất 5% và đất nông nghiệp do UBND xã quản lý năm 2020 – 2021.

Phối hợp với văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Ninh Hòa giải quyết 100% các hồ sơ tách, hợp thửa, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất và các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất đủ điều kiện.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã, đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt trong lĩnh vực khoáng sản 5 trường hợp với số tiền 8.600.000đồng.

Công tác Xây dựng:

Tham möu cho UBND xaõ quaûn lyù caùc coâng trình xaây döïng, giaùm xaùt veà kỹ thuaät trong vieäc xaây döïng caùc công trình phuùc lôïi ôû ñịa phöông.

Giao mốc cho đơn vị thi công, phối hợp nghiệm thu từng công đoạn, tổ chức nghiệm thu các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao:

 1. Đường BTXM từ nhà ông Quý đến nhà ông Kính thôn Tân Quang.
 2. Đường BTXM từ nhà ông Thích đến nhà ông Lót thôn Tân Quang.
 3. Đường BTXM từ nhà ông Báu đến nhà ông Ra thôn Thạnh Mỹ.
 4. Đường BTXM từ nhà ông Lơn đến nhà bà Đào thôn Thạnh Mỹ.
 5. Đường BTXM từ Cầu Cao đến nhà ông Tôn thôn Phú Hòa.
 6. Đường BTXM từ nhà ông Thế đến nhà bà Lùn thôn Phú Hòa.
 7. Đường BTXM từ nhà ông Thanh đến nhà ông Giỏi thôn Thuận Mỹ.
 8. Đường BTXM từ nhà bà Nga đến nhà ông Đức thôn Thuận Mỹ.
 9. Đường cấp phối nội đồng, xứ đồng Đình thôn Thuận Mỹ.
 10. Đường trục chính nội đồng đến khu sản xuất, nuôi trồng thủy sản từ trường Tôn Đức Thắng đến nhà bà Hoa, thôn Thuận Mỹ.
 11.  Đường trục chính nội đồng đến khu sản xuất, nuôi trồng thủy sản từ trường Tôn Đức Thắng đến nhà ông Chẻ, thôn Thuận Mỹ.
 12.  Hệ thông thủy lợi nội đồng tuyến mương từ nhà ông Bá đến nhà ông Trí, thôn Quang Vinh.
 13.  Hệ thống xử lý nước thải Chọ Mơi , Ninh Quang.
 14.  Hệ thông thủy lợi nội đồng tuyến mương Cây Quéo, thôn Trường Châu

II. Phương hướng, nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2020:

Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

Phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020.

Tổ chức đấu thầu quỹ đất 5% và đất do UBND xã quản lý năm 2020 – 2021.

Tiếp tục mời các gia đình chưa caáp giaáy chöùng nhaän QSDÑ ban ñaàu đến UBND xã để hướng dẫn thủ tục cấp giấy CNQSD đất.

Thẩm tra xác minh đơn tranh chấp và tham gia hòa giải các vụ việc ở địa phương.

Thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2020 theo Nghị quyết HĐND xã.

Tổ chức nghiệm thu các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Treân ñaây laø baùo caùo coâng taùc Địa chính – Xây dựng  6 tháng đầu naêm  2020./.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/5/2022 7:24:20 PM

^ Về đầu trang