Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Đất đai, dân số, lao động hàng quý

Báo cáo đất đai 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo đất đai 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo đất đai 6 tháng đầu năm 2019

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 XÃ NINH QUANG                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

  Số:    /BC - UBND                                                                         Ninh Quang, ngày  10   tháng 5  năm 2019

 

BÁO CÁO

Công tác Địa chính – Xây dựng 6 tháng đầu năm 2019

 

 
 

 

 

 

I. Kết quả thực hiện công tác Địa chính – Xây dựng 6 tháng đầu năm 2019.

Công tác Địa chính:

Tham mưu cho UBND xã trong công tác quản lý nhà nước về đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Quản lý chặt chẽ các loại quỹ đất hiện có của địa phương, hạn chế thấp nhất việc lấn chiếm đất công, sử dụng đất không đúng mục đích, tranh chấp, khiếu nại về đất đai trong nhân dân.

Thống kê đất đai năm 2018.

 Xây dựng kế hoạch cấp giấy CN QSD đất năm 2019. Thực hiện kế hoạch cấp giấy CN QSD đất lần đầu năm 2019 đạt chỉ tiêu trên giao.

Thẩm tra xác minh đơn tranh chấp và tham gia hòa giải các vụ việc ở địa phương.

Tổ chức đấu thầu quỹ đất 5% và đất do UBND xã quản lý năm 2019 – 2020.

Phối hợp với văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Ninh Hòa giải quyết 100% các hồ sơ tách, hợp thửa, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất và các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất đủ điều kiện.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã.

Công tác Xây dựng:

Tham möu cho UBND xaõ quaûn lyù caùc coâng trình xaây döïng, giaùm xaùt veà kỹ thuaät trong vieäc xaây döïng caùc công trình phuùc lôïi ôû ñịa phöông.

Tổ chức nghiệm thu 3 công trình đường BTXM đã hoàn thành, đưa vào sử dụng ở thôn Phước Lộc và Trường Châu.

Giao mốc cho đơn vị thi công 3 công trình đường BTXM ở thôn Tân Quang và Phú Hòa, công trình nhà xưởng và sân phơi Lúa HTX NN 1.

II. Phương hướng, nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2019:

Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

Phối hợp với trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019.

Tổ chức đấu thầu quỹ đất 5% và đất do UBND xã quản lý năm 2019 – 2020.

Tiếp tục mời các gia đình chưa caáp giaáy chöùng nhaän QSDÑ ban ñaàu đến UBND xã để hướng dẫn thủ tục cấp giấy CNQSD đất.

Thẩm tra xác minh đơn tranh chấp và tham gia hòa giải các vụ việc ở địa phương.

Thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2019 theo Nghị quyết HĐND xã.

Tổ chức nghiệm thu các công trình đường BTXM đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Treân ñaây laø baùo caùo coâng taùc Địa chính – Xây dựng  6 tháng đầu naêm  2019./.

                                                                                                                                                  

Nơi nhận:

-  Phòng Tn thị xã;

- Lưu VP.

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

         KT. CHỦ TỊCH

        PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
diLtv5
10/19/2020 3:04:45 AM

ShpUWd http://pills2sale.com/ levitra nizagara

KVec3L
12/4/2020 7:32:07 AM

sStIFK https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

M2TqN
12/13/2020 7:58:47 AM

IJVFN2 http://xnxx.in.net/ xnxx videos

sx6JE
12/13/2020 1:02:22 PM

1xAR9J https://writemyessayforme.web.fc2.com/

j3Da7
12/15/2020 2:02:18 PM

jt3UhX https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

a6X9p5
1/9/2021 7:40:03 PM

xYJ8bz http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

gg75of
1/17/2021 4:38:32 PM

n3ARCP http://nexus.cct.lsu.edu:8000/nexus_uis/930

Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

8/15/2022 1:50:18 PM

 
 
Thiết kế website        
 
^ Về đầu trang