Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do Bầu cửCổng thông tin điện tửTỉnh Khánh Hòabac ho Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Vệ sinh an toàn thực phẩm

Báo cáo an toàn thực phẩm năm 2018

Báo cáo an toàn thực phẩm năm 2018
Thực hiện Quyết định số: 05/QĐ-HĐND ngày 31/10/2018 của HĐND thị xã Ninh Hòa về việc thành lập Đoàn Giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thị xã Ninh Hòa; và Kế hoạch Giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thị xã Ninh Hòa,

BÁO CÁO

Việc triển khai thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

trên địa bàn xã Ninh Quang

 

Thực hiện Quyết định số: 05/QĐ-HĐND ngày 31/10/2018 của HĐND thị xã Ninh Hòa về việc thành lập Đoàn Giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thị xã Ninh Hòa; và Kế hoạch Giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thị xã Ninh Hòa,

          UBND xã Ninh Quang  báo cáo việc triển khai thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn xã Ninh Quang như sau:

I. Đặc điểm tình hình

1. Khái quát tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm của thị xã trong thời gian qua

Ninh Quang là một xã đồng bằng các trung tâm hành chính của huyện 3km về hướng Tây Nam. Diện tích tự nhiên là 1.845,08 ha, dân số là 12.795. Toàn xã có 9 thôn. Trụ sở cơ quan hành chính đặc tại thôn Thạnh Mỹ, khu trung tâm của xã. Toàn xã có: 2.983 hộ với 13.329 nhân khẩu.

Ninh Quang kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và kinh doanh, buôn bán nhỏ lẽ và các ngành nghề truyền thống khác. Hiện nay xã Ninh Quang tốc độ phát triển đô thị nhanh, mật độ dân cư đông đúc, dịch vụ ăn uống kinh doanh thức ăn đường phố ngày càng nhiều . Địa phương cùng với Trạm Y tế  xã đang quản lý:  Năm 2017 có 120 cơ sở dịch vụ thức ăn đường phố;  01 cơ sở sản xuất bánh mì. Năm 2018 có 135 cơ sở dịch vụ thức ăn đường phố; 01 cơ sở sản xuất bánh mì, tổng số 136 cơ sơ thực phẩm trên địa bàn toàn xã.

2. Những thuận lợi và khó khăn

- Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo từ Trung ương đến xã với đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật. Đã được phân cấp quản lý giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý an toàn thực phẩm. Căn cứ vào kế hoạch, sự chỉ đạo của UBND thị xã Ninh Hòa cũng như đặc điểm tình hình của địa phương, chủ trì phối hợp các ngành có liên quan, xây dựng kế hoạch bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý; kiểm tra, giát sát, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng quý, hàng năm. Lãnh đạo, Công chức theo dõi công tác an toàn thực phẩm ở xã đã tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật chuyên môn.

- Khó khăn:

Bên cạnh những cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều hộ kinh doanh thức ăn đường phố buôn bán tự phát, không có giấy phép kinh doanh, đặc biệt tập trung nơi đổ xe đưa đón công nhân, nơi các trường học, làm mất mỹ quan và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì thế công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Trang thiết bị chuyên dùng để phục vụ cho công tác giám sát, kiểm tra chưa có.

II. Việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm

1. Các cơ sở pháp lý để UBND xã triển khai thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

          - Luật an toàn vệ sinh thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

- Quyết định số 3335/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý An toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế.

- Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định phân công công chức cấp xã theo dõi công tác An toàn thực phẩm tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các văn bản chỉ đạo của Thị ủy, HĐND thị xã và các phòng chức năng về an toàn vệ sinh thực phẩm

          Năm 2017:

          - Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 3/5 /2017 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm;

          - Kế hoạch số 834/KH-BCĐLNVSATTP ngày 31/3/2017 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2017;

          - Kế hoạch số 39/KH-PYT ngày 07/3/2017 của Phòng Y tế về việc kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2017.

          - Kế hoạch số 44/KH-TU ngày 13/6/2017 của thị ủy Ninh Hòa về việc thực hiện Kết luận số 11KH/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 CT/TW của Ban Bí thư ( khóa XI) về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

          - Kế hoạch số 2424 ngày 08/08/2017 của UBND thị xã Ninh Hòa về thực hiện Kết luận số 11KH/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 CT/TW của Ban Bí thư ( khóa XI) về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

          Năm 2018:

          - Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 31/01/2018 của UBND thị xã Ninh Hòa về việc hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2018;

          - Kế hoạch số 18/KH-PYT ngày 31/01/2018 của Phòng Y tế thị xã về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền an toàn thực phẩm năm 2018;

          - Kế hoạch số 51/KH-PYT ngày 19/3/2018 về vệc kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2018;

          Ngoài ra, hàng năm thực hiện theo văn bản của Phòng Y tế trong các đợt triển khai định kỳ như: Tết Nguyên đán, Tháng hành động, Tết Trung thu.. và các đợt kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên. (Kế hoạch triển khai, Kế hoạch tuyên truyền, Kế hoạch kiểm tra và Quyết định Đoàn kiểm tra liên ngành…)

          Thực hiện những văn bản nêu trên UBND xã Ninh Quang đã triển khai các văn bản đến các ngành, đoàn thể liên quan và truyên truyền cho nhân dân bằng nhiều hình thức để tăng cường vai trò quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đồng thời nhằm nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất và chế biến kinh doanh thực phẩm trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm; tiếp tục phòng chống có hiệu quả ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Phấn đấu đạt mực tiêu tất cả thực phẩm được sản xuất, kinh doanh lưu thông và tiêu dùng trên địa bàn xã Ninh Quang đều là thực phẩm an toàn. Địa phương thường xuyên tăng cường phối hợp, phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý giữa các ngành, đoàn thể liên quan trong công tác quản lý an toàn thực phẩm.

          3. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2017 và năm 2018

          Năm 2017

          Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 7/5/2017 của UBND xã Ninh Quang về việc kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2017;

          Quyết định số  102/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác vệ sinh ATTP phòng ngộ độc thực phẩm trong dịp tết Nguyễn đán Đinh Dậu năm 2017;

          Quyết định số 170/QĐ – UBND ngày 25/9/2017 của UBND xã Ninh Quang về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP xã Ninh Quang

Năm 2018

Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND xã Ninh Quang về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về bảo đảm àn toàn thực phẩm Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018;

Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 17/4/2018 của UBND xã Ninh Quang về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018;

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn

          Căn cứ vào kế hoạch, sự chỉ đạo của UBND thị xã Ninh Hòa và phòng Y tế, cũng như tình hình đặc điểm của địa phương, chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể  có liên quan, xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và triển khai cho các tổ dân phố thực hiện. Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của phường đã lồng ghép tuyên truyền, vận động về Luật an toàn thực phẩm; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP về quy định xủ phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm... tại cộng đồng được 10 buổi hơn 300 người tham gia, đặc biệt duy trì tuyên truyền phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm trên hệ thống truyền thanh của phường ( Mỗi tuần mở 1 chuyên mục sức khỏe) trong 2 năm qua đài truyền thanh tuyên truyền hơn 32 tin, bài viết và tài liệu siêu tầm về an toàn thực phẩm. Chỉ đạo các trường học trên địa bàn thường xuyên tuyên truyền về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em học sinh.

          Tuyên truyền, hướng dẫn cách chọn mua, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn; trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo Luật an toàn thực phẩm và các quy định của Pháp luật về an toàn thực phẩm.

Trong năm 2018  phối hợp với trạm y tế tổ chức 02 buổi tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố và cấp giấy xác nhận; phối hợp với Hội LHPN xã tổ chức truyền thông kiến thức ATTP cho phụ nữ 01 buổi.

          III. Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

          1. Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ phân cấp quản lý

Địa phương cùng với Trạm Y tế  xã đang quản lý: 

Năm 2017

- 120 cơ sở dịch vụ thức ăn đường phố;

- 01cơ sở sản xuất bánh mì;

Năm 2018

-  135 cơ sở dịch vụ thức ăn đường phố;

- 01 cơ sở sản xuất bánh mì;

Tổng số 136 cơ sơ thực phẩm trên địa bàn toàn xã.

2. Kết quả Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện, giấy xác nhận kiến thức, bản cam kết:

          - Năm 2017:

          + Giấy xác nhận kiến thức:  98 người;

          - Năm 2018:

          + Giấy xác nhận kiến thức: 120 người ;

          + Bản cam kết: 01 Mầm non tư thục, 3 nhóm trẻ gia đình.

          3. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

- Năm 2017: Kiểm tra: 66 cơ sở, vi phạm: 0 cơ sở, nhắc nhở: 12 cơ sở,

- Năm 2018: Kiểm tra: 34 cơ sở, vi phạm: 0 cơ sở, nhắc nhở: 21 cơ sở,

Nhìn chung, qua kiểm tra thực tế hầu hết các cơ sở có những vi phạm ít nhiều so với các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Những vi phạm chủ yếu như: Vi phạm các quy định về điều kiện sức khỏe, kiến thức, thực hành ( Người lao động chưa được tập huấn, khám sức khỏe định kỳ), điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm. các cơ sở vi phâm trên đội liên ngành đã lập biên bản nhắc nhở.

Trong thời gian đến UBND xã tiếp tục tăng cường vai trò chỉ đạo quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đề cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo chuyển biến tích cực tgrong công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, hnaj chế tối đa ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm góp phần bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn phường.

4. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm

          Công an xã, Trạm Y tế, cán bộ phụ trách thú y xã, Mặt trận, các ngành, đoàn thể xã, Đài Truyền thanh xã và trưởng thôn các thôn, Y tế thôn.

Hàng năm UBND xã chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, đoàn thể liên quan về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng các mô hình truyền thông cộng đồng thay đổi phong tục tập quán lạc hậu, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các truyền qua thực phẩm gắn kết hợp với phong tròa toàn dân xây dựng đời sống văn hóa.

IV. Đánh giá chung

- Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các Đoàn thể trên địa bàn phường quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 25/4/2016 của Tỉnh ủy Khánh Hòa.

- UBND xã bám sát nội dung Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư để xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm, dài hạn để chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. UBND xã đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Đội kiểm tra liên ngành, các thôn triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý.

- Hàng năm, thường xuyên ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các đợt cao điểm: Tháng hành động an toàn thực phẩm, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu theo chỉ đạo của cấp trên.

V. Tồn tại hạn chế, nguyên nhân

- Nhân viên phục vụ ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhóm 03 thay đổi liên tục nên không quản lý được trong việc khám sức khỏe xét nghiệm người lành mang trùng và tập huấn kiến thức ATVSTP.

- Hiện nay, Công chức Văn hóa thông tin theo dõi công tác an toàn vệ sinh thực phẩm chỉ kiêm nhiệm nên đôi lúc hoàn thành nhiệm vụ chưa đúng thời gian theo yêu cầu.

Công chức Văn hóa thông tin chưa có chuyên môn về việc quản lý ATTP nên đôi lúc còn lúng túng trong công tác kiểm tra các cơ sở.

VI. Đề xuất, kiến nghị

Hiện nay nguồn kinh phí cấp cho công tác an toàn thực phẩm không có. Kính mong cấp trên quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí để đáp ứng nhu cầu kiểm tra các cơ sở thức ăn đường phố, tổ chức Tháng hành động vì an toàn thực phẩm./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Ban kinh tế - xã hội thị xã;

- Thành viên Đoàn giám sát;

- Lưu: VT.

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Builuyen
8/20/2019 2:02:37 PM

Thích trang này

uuEm2
10/8/2020 10:24:32 PM

gOWpgz http://pills2sale.com/ cheap viagra

2Y4zD
10/18/2020 11:16:45 PM

azRqrV http://pills2sale.com/ levitra nizagara

scdKFp
12/4/2020 6:35:53 AM

BDT9Aa https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

FoRtls
12/13/2020 7:59:42 AM

GNXkeE http://xnxx.in.net/ xnxx videos

AdRRTn
12/13/2020 12:21:27 PM

hdm5VX https://writemyessayforme.web.fc2.com/

AMVav
12/15/2020 1:21:49 PM

MmsrBP https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

ov414H
12/15/2020 1:21:50 PM

8WZoMb https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

Ib6fz
1/9/2021 4:22:27 PM

6rcgSP https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

TRgtrx
1/9/2021 8:37:06 PM

ypqSsS http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

b2jMgT
1/17/2021 5:48:11 PM

g2NbZR http://nexus.cct.lsu.edu:8000/nexus_uis/930

Cổng Dịch vụ công Quốc giaCovidĐánh giá CCHC CBCCDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC TC, DNHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/5/2023 12:40:00 AM

^ Về đầu trang